Ny IA-avtale åpner for diskusjoner om sykelønnsordningen

Publisert:

Partene i arbeidslivet på signeringen 18. desember 2018.

Den nye IA-avtalen frem til 2022 er nå klar. Virke har fått gjennomslag for at partene kan diskutere endringer av sykelønnsordningen.

18. desember undertegnet partene i arbeidslivet en ny avtale om et mer inkluderende arbeidsliv som trer i kraft 1. januar 2019 og løper frem til 31. desember 2022. Den nye avtalen skiller seg fra dagens IA-avtale på flere viktige områder.

  • Avtalen gjelder for alle, selv uten lokal IA-avtale.
  • Den er tilpasset små og mellomstore virksomheter, og gjør det enklere å følge opp sykemeldte.
  • Den åpner for diskusjoner rundt sykelønnsordningen.
  • Den peker på muligheten til å se på legenes sykemeldingspraksis.

Nå vil det bli enklere for arbeidsgiver og arbeidstaker på den enkelte arbeidsplass å bidra til å nå målsetningen om reduksjon i fravær og frafall ved at alle får tilgang til de ulike virkemidlene.

– Vi har fått på plass en moderne avtale som gir langt flere norske virksomheter enn tidligere muligheten til å benytte seg av virkemidler for å hjelpe og holde ansatte i arbeid. De byråkratiserende lokale avtalene blir borte, og dette er en seier for norsk arbeidsliv, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Forhandlingene om ny IA-avtale har vart i over en måned.

– Virke har vært opptatt av en prosess som leder til en endring av sykelønnsordningen. Jeg er svært fornøyd med at vi kan begynne å diskutere sykelønn i 2019. Vi vil ha en vurdering av dekningsgraden, arbeidsgivers finansiering og legenes sykemeldingspraksis.

En mer spisset avtale

Partene er også enige om å spisse avtalen mot å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen. Målet er at sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

Den nye IA-avtalen har som mål å redusere sykefravær og frafall, men har ikke et eget delmål om å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne. Partene har vært opptatt av å se IA-avtalen i sammenheng med øvrige prosesser som omhandler inkludering og kompetanse.

Hovedinnsatsen for å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet vil skje innenfor regjeringens inkluderingsdugnad. Regjeringen har avsatt 125 millioner kroner i statsbudsjettet 2019 for å styrke gjennomføringen av Inkluderingsdugnaden. Nå som IA-avtalen er landet, vil regjeringen og partene i arbeidslivet komme tilbake til hvordan vi best kan lykkes med denne dugnaden.

Målrettet innsats mot sykefravær

Langtidssykefraværet utgjør den største delen av sykefraværet i Norge, og øker også risikoen for varig frafall fra arbeidslivet. Partene er derfor enige om å særlig målrette innsatsen mot de lange og hyppige sykefraværene ved at det blant annet settes av midler til individrettet utredning, ekspertbistand i enkeltsaker og utvidet bruk av kompetansetiltak.

Bransjesatsinger og kunnskapsportal

Nytt i avtalen er at det etableres bransjeprogrammer i utvalgte bransjer og sektorer. Partene og myndighetene skal bli enige om antallet satsninger, form på arbeidet og de konkrete satsningene i løpet av første kvartal 2019. Det opprettes også en kunnskapsportal der virksomheter kan logge seg inn for å hjelp til arbeidet med å redusere sykefravær.

Les hele avtalen her