Ny kulturmelding lansert!

Publisert:

Den første kulturmeldingen på femten år ble i dag lansert. Kulturlivet har vært svært bekymret for hvordan regionreformen vil påvirke den nasjonale kulturpolitikken. Nå kan museene foreløpig puste lettet ut, da de fleste vil beholde den delte finansieringen og Norsk kulturråd skal beholdes som sterkt faglig organ.


I Meld.St.8 Kulturens Kraft står det at et rikt og variert kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati. Det understrekes at kulturpolitikken skal være fri, uavhengig og at armlengdes avstand-prinsippet skal legges til grunn. Kulturlivet skal få vilkår til å utvikle seg på egne premisser, ut fra lokalt engasjement og skaperglede hos enkeltmenneske.

 Nasjonale kulturpolitiske mål


Det etableres en rekke nasjonale kulturpolitiske mål. Disse skal vise at kulturpolitikken er en nasjonal satsning og at virkemiddel og tiltak på både statlig, fylkeskommunal og kommunalt nivå medvirker til måloppnåelsen.

Det påpekes også at Departementet ser det som et selvstendig kulturpolitisk mål å medvirke til å spre makt i kultursektoren, og at nasjonale hensyn i kulturpolitikken må veies opp mot det fylkeskommunale og kommunale selvstyret.

Les de nasjonale kulturpolitiske målene her. 


Overflytting av ansvar

Et av målene med regionreformen er å gi fylkeskommunene større ansvar for kulturoppgaver på regionalt nivå og styrke deres samfunnsutviklerrolle. Hva dette vil bety for kulturlivet har vært en stor bekymring for mange, da man har fryktet en oppsplitting av fagmiljøer og at regionreformen vil kunne bidra til at man mister det nasjonale overblikket og nasjonale kulturpolitikken. Slik skal makten fordeles: 

Region

 • Fylkeskommunene skal få et større ansvar for kulturoppgaver og dagens tilskuddsmidler til tiltak og arrangement som har sterk lokal og regional forankring, og som ikke har en etablert posisjon på nasjonalt nivå, skal overføres til fylkeskommunene.
 • Overføring av budsjettmidler til regionene vil i hovedsak følge rammestyringsprinsippet og det skal vurderes om den statlige finansieringen av kulturvirksomheter som fylkeskommunene heretter får hovedansvaret for, skal innrettes med forskriftsfestede tilskuddsordninger.
 • I arbeidet med å overføre midler til fylkeskommunene vil kriteriene for fordeling mellom fylkeskommunene vurderes, inkludert de samlede omfordelingsvirkningene og behovet for en særskilt fordeling av midler til kulturoppgaver.
 • Kulturloven skal gjennomgås med sikte på å styrke kulturområdet som del av kommunal og regional planlegging, styrke samhandlingen mellom forvaltningsnivåene og sikre armlengdesavstand-prinsippet
 • Det skal initieres systematisert dialog mellom Kulturdepartementet og fylkeskommunene, inkludert årlige kontaktmøter med bred deltakelse fra kultursektoren og offentlige myndigheter på ulike forvaltningsnivå.

Stat

 • Prinsippet om delt finansiering mellom stat og region skal videreføres for et nasjonalt nettverk av profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjoner med minst en institusjon i hvert fylke, i tillegg til museene i det nasjonale museumsnettverket.
 • Staten skal fremdeles ha ansvar for oppgaver som krever et nasjonalt overblikk for å bli løst på en god måte. Nasjonale fagmiljøer, fellestjenester og stimulerings- og utviklingsmidler som gir mulighet til nasjonale og internasjonale satsninger skal opprettholdes.
 • Tilskuddsordninger der vedtak blir gjort på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn ut fra en bred søkermasse fra hele landet skal videreføres. Dette omfatter flesteparten av dagens ordninger under Norsk kulturråd
 • Tilskudd til virksomheter som er spesialiserte og/eller unike i nasjonal sammenheng, og tilskudd til det arbeidet landsomfattende frivillige organisasjoner gjør for å styrke og bygge opp under lokal og regional aktivitet skal videreføres.

Overflytting av ansvaret vil først skje i 2021.


Vi må vente på konkretiseringer

Stortingsmeldingen er generell og overordnet. Meldingen skal suppleres med en rekke stortingsmeldinger og strategidokument som skal konkretisere behov og tiltak på delområder av kulturpolitikken. Dette er:

 • Kunstnermelding (KUD)
 • Barne- og ungdomskulturmelding (KUD/KD)
 • Museumsmelding (KUD)
 • Språkmelding (KUD)
 • Nasjonal bibliotekstrategi (KUD)
 • Strategi for kultur og reiseliv (KUD/ NFD).
 • Stortingsmelding om kulturminnepolitikken (KLD) skal legges frem i 2020.

Den varslede frivillighetsmeldingen, som legges frem 5. desember, er også svært relevant for kulturlivet.

 


Les mer?

 • Se Virke Kulturs høringssvar til ekspertutvalgets rapport som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene her. 
 • Se Virke Kulturs innspill til ny Kulturmelding her. 
 • Les den nye kulturmeldingen her. 

 Saken oppdateres