Ny nemndsavtale og vedtekter for pakkereisenemnda

Publisert:

​ Virke Reise Utland har sammen med Forbrukerrådet opprettet en ny nemndsavtale og nye vedtekter for pakkereisenemnda og har nylig søkt Barne- og likestillingsdepartementet om godkjenning av vedtektene, slik at pakkereisenemnda kan bli godkjent etter kravene som vi gjelde etter ny lov om klageorganer for forbrukersaker.

-

Jeg er glad for å få avtaleverket og vedtektene på plass slik at vi er i rute for å få godkjent pakkereisenemnda når kravene til dette trår i kraft, sier Sverre McSeveny-Åril, direktør i Virke Reise Utland.

Den nye nemndsavtalen baserer seg i utstrakt grad på gjeldende nemndsavtale og tilsvarende regelverk, men har på enkelte punkter måttet endres for å bringe avtalen og vedtektene i tråd med kravene i den nye loven om klageorgan for forbrukersaker. En av endringene vil være at klager må sendes til nemnda innen ett år etter at klager innga skriftlig klage til tjenesteyteren, da dette er et krav som følger av EU-direktivet loven bygger. Endringen omhandler kun hvilke saker nemnda skal kunne behandle, og påvirker ikke når kunden må reklamere dersom man vil påberope seg at reisen er mangelfull.

Andre viktige oppdateringer i avtalen er at den næringsdrivendes klageadgang for nemnda etter pakkereiseloven klargjøres, noe som innebærer en viktig sikkerhetsventil for å søke å løse en tvist for pakkereisenemnda som kompetent og kostnadsfritt alternativ for forbruker, fremfor å belaste domstolsapparatet med slike tvister. I tillegg innføres det et gebyr på kr 200 for å klage på sekretariatets avvisning av en sak etter de nye reglene, noe som vil kunne forhindre misbruk og tilrettelegge for en mer målrettet bruk av nemndas samlede ressurser.

Informasjonsplikt

EU-direktivet som ligger til grunn for den nye loven om klageorgan for forbrukersaker vil også innebære endringer i markedsføringsloven om informasjonen næringsdrivende skal gi til sine kunder om klageorgan.   Endringene konkretiserer at den næringsdrivende på en klar og forståelig måte skal gi informasjon til forbrukere om klageorgan som kan behandle en sak mellom partene, og at slik informasjon som et minimum skal gis i de generelle avtalevilkårene og på den næringsdrivendes hjemmeside på Internett.

Loven er ventet å tre i kraft 1. juli 2016, men de næringsdrivendes informasjonsplikt vil først tre i kraft rundt 1. januar 2017 når direktiv og forordning er implementert i Norge. Virke vil komme tilbake med mer informasjon om de næringsdrivendes plikter på et senere tidspunkt til høsten.