Sammendrag av ny rapport: "En inkassolov for fremtiden"

Publisert:

Virke inkasso har sammenstilt funnene i medlemsundersøkelsen til en rapport med tittelen «En inkassolov for fremtiden». Rapporten danner et godt grunnlag for Virke inkassos videre arbeid med en moderne inkassolovgivning. Se sammendrag av den her.

Finanstilsynet sendte høsten 2017 et brev til Justis- og beredskapsdepartementet der de anmodet om en lovrevisjon av inkassoloven. Styret vurderer for tiden hvordan Virke inkasso skal forholde seg til prosessen FT har igangsatt, og har i den anledning fått gjennomført en medlemsundersøkelse i perioden november/desember 2017.  Funnene i undersøkelsen er omsatt i en rapport med tittel «En inkassolov for fremtiden». Rapporten tegner et tydelig bilde av hvor skoen trykker mest i møte med dagens lovverk, og gir viktig innsikt med hensyn til hva som særlig bør endres på i forbindelse med en eventuell revisjon av gjeldende lovverk. Medlemsundersøkelsen avdekker også at svært mange har tydelige synspunkter på hvilken rolle foreningen bør spille i møte med FTs anmodning om en lovrevisjon.     

Leder av Virke inkasso Iman Winkelman presenterer gjerne rapporten og hovedfunnene nærmere for den enkelte medlemsvirksomhet. Ta kontakt per epost () for å avtale dato og tid.  

Sammendrag:

Nærmere om undersøkelsen

Rapporten En inkassolov for fremtiden oppsummerer funnene fra en bred undersøkelse utført blant medlemmene av Virke inkasso i tidsrommet november/desember 2017. Formålet med undersøkelsen har vært å innhente mer informasjon som grunnlag for å beslutte hvordan Virke inkasso skal forholde seg til Finanstilsynets ønske om en lovrevisjon av inkassoloven. Totalt 96 personer har besvart undersøkelsen.

Tydelige svakheter ved dagens inkassolovgivning

Medlemsundersøkelsen viser at dagens inkassolovgivning vurderes til å være utdatert i relasjon til mulighetene som digitalisering åpner opp for. Et flertall av respondentene mener også at dagens inkassolovgivning ikke medvirker til konkurranse på like vilkår i mangel på tydelige regler for hva som er tillatt / ikke tillatt på områder av direkte betydning for konkurransesituasjonen. Over halvparten av de spurte er helt eller delvis uenig i at dagens inkassolov gjør det enkelt å opptre korrekt i henhold til de myndighetsfastsatte bestemmelsene for utøvelse av inkassovirksomhet. 51 prosent av de spurte mener dagens inkassolov ikke stiller tilstrekkelige kompetansekrav til personer som har formelt ansvar etter loven for virksomheten som utøves i et inkassoforetak.

Forventninger til en eventuell ny inkassolovgivning

Medlemsundersøkelsen viser at mange medlemmer har forventninger til at en eventuell ny inkassolovgivning vil medføre økte kostnader for det enkelte inkassobyrå. 6 av 10 spurte er også helt eller delvis enig i at en eventuell ny inkassolovgivning trolig vil medføre negative endringer i inntektsmodellen for inkassobransjen. 35 prosent av de spurte forventer at en ny inkassolov i mindre grad vil ta hensyn til inkassobransjens interesser sammenlignet med nåværende inkassolov.

Pådriverrolle

Selv om mange tror en ny inkassolovgivning også vil medføre negative endringer for inkassobransjen, svarer et flertall av de spurte at Virke inkasso bør være pådriver for en ny inkassolov. Mange begrunner sitt svar med at det er viktig å påvirke lovarbeidet allerede fra starten av – fremfor at andre interessentmiljøer helt eller delvis skal definere bransjens rammebetingelser i mangel på aktivt engasjement fra bransjeforeningens side.

Krav til en ny inkassolovgivning

Et stort flertall av de spurte har gitt tydelige og konkrete innspill på hvilke krav Virke inkasso bør gjøre gjeldende i forbindelse med en eventuell ny inkassolovgivning. En moderne inkassolovgivning som gjør det mulig å utnytte digitaliseringens muligheter, strengere krav til kompetanse blant personer med personlig inkassobevilling og rollen som faktisk leder, samt et tydeligere regelverk som fremmer konkurranse på like vilkår, er blant kravene mange medlemmer har spilt inn. I tillegg er medlemmene opptatt av at man gjennom en ny inkassolovgivning sikrer en fortsatt bærekraftig inntektsmodell for inkassobransjen.