Nye innkjøpsforskrifter - Virke tar grep for å sikre konkurransen

Publisert:

​Regjeringen kom nylig med nye og endrede regler for offentlige anskaffelser. Vi omtaler her de viktigste endringene for bedriftene. Én av endringene var at terskelverdien blir mer enn doblet fra dagens 500.000 kroner, til 1,1 millioner kroner. Dette bekymrer Virke, og vi har skrevet brev til alle landets kommuner og henstilt dem om å ivareta konkurransen også under terskelverdien, og at kommunene utlyser anbud under terskelverdi når det er naturlig

​Virke tar grep for å sikre konkurransen i kommunene
Innkjøp under terskelverdien må fortsatt følge grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling, og det offentlige må kunne dokumentere hvordan konkurransen er gjennomført. Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen sier Virke er positiv til forenklinger, men ber kommunene bruke skjønn og være bevisste på å få med de små og mellomstore bedriftene i konkurranser. Blant annet fordi mange er gode på innovasjon og nyskaping. Les mer i Kommunal Rapport.

Mål om forenkling
Virke støtter forenkling og vi er glad dette har vært et overordnet mål for Storting og Regjering. Blant annet innebærer innføringen av et krav til bruk av egenerklæringsskjema som foreløpig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier over EØS-terskelverdier en forenkling. Oppdragsgiver gis videre anledning til å foreta endringer i inngåtte kontrakter uten å gjennomføre en ny konkurranse, men anskaffelsens overordnede karakter kan ikke endres.

Terskelverdier
Også den nye terskelverdien på 1,1 millioner kroner ses på av regjeringen som et forenklingstiltak. Virke er imidlertid bekymret for at dette kan bety at tilbydere i praksis ekskluderes, fordi de ikke får vite om en konkurranse. Innenfor helse og sosialtjenester blir terskelverdien 6,3 millioner kroner. 

Ny prosedyre
Det såkalte forhandlingsforbudet fjernes slik at oppdragsgiver fremover kan forhandle med alle leverandører i begge typer konkurranser. Men oppdragsgiver skal i anskaffelsesdokumentene opplyse om det planlegges å gjennomføre denne type forhandlinger. Over EØS-terskelverdi består forhandlingsforbudet i åpne og begrensede anbudskonkurranser, men mulighetene til avklaringer øker.

Lærlingeordning
Samtidig med at regjeringen offentliggjorde de nye forskriftene, ble forskrift om krav om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger sendt på høring. Dersom du har synspunktet på forskriften, send oss gjerne en mail. Les mer om høringen her.

Helse og sosial
Forskriften har fått et eget kapittel om anskaffelser av helse –og sosialtjenester. Les mer om dette her.