Økning i lavmomsen fra 10 % til 12 %

Publisert:

Hvordan kan reiselivet drive seriøst når rammebetingelsene endres underveis? I Statsbudsjett 2018 øker Regjeringen reiselivsmomsen ytterligere.

Regjeringen økte momsen på reiselivstjenester fra 8 prosent til 10 prosent i Statsbudsjett 2016. Dette ble implementert 1.1 2016 etter behandling i Stortinget medio desember. Ved årets budsjettfremleggelse er momssatsen foreslått videre økt til 12 prosent.

Satsen på 12 prosent gjelder for omsetning, uttak og formidling av persontransporttjenester, overnattingstjenester i hotell mv. og inngangsbilletter til museer, fornøyelsesparker og større idrettsarrangementer. Også transport av kjøretøy på fartøy, kinobilletter og kringkastingsavgiften er omfattet av satsen på 12 prosent.

 

Er dette et videre skritt mot 15 prosent moms?

Det er viktig å merke seg at denne momsøkningen er i tråd med konklusjonene til Scheel-utvalget, utvalget som kom med forslag til skattereform. Deres anbefaling var at det bør implementeres et tosatssystem i merverdiavgiften, der man beholder den generelle satsen på 25 prosent, men der dagens nullsats og laveste sats økes til 15 prosent. 

 

Dette kan ramme bedriftenes bunnlinje

I reiselivet selges mye frem i tid. Flere av dere har inngått avtaler der salget har skjedd med mva på 10 prosent, men der leveransen først skjer i 2018. Ved forrige økning i merverdiavgiften ga Skattemyndighetene en prinsipputtalelse om hvordan de mente dette skulle implementeres. Her konkluderte de med at alle salg som gjelder arrangement eller tjenester som leveres etter implementeringstidspunktet skal ha ny momssats. Dette gjelder også salg som er foretatt før mva-økningen ble vedtatt av Stortinget.

Ved forrige mva-økning måtte reiselivet selv dekke gapet av egen bunnlinje. Dersom dette blir tilfelle også nå, vil dette kunne ramme reiselivsbedriftenes bunnlinje også i år. 

Hvordan jobber Virke videre med saken

Å sørge for en skånsom implementering av momsøkningen fra 10 prosent til 12 prosent blir et av våre hovedbudskap i arbeidet inn mot næringskomiteen og politikere. Vi jobber derfor i to linjer:

  1. Få reversert forslaget til økning i lavmomsen fra 10 prosent til 12 prosent
  2. Å sørge for at Stortinget er informert om de negative konsekvensene ved å endre rammebetingelsene underveis og at inngåtte avtaler og salg som er skjedd før momsendringen blir vedtatt må omfattes av den gamles satsen.

Har dere eksempler vi kan bruke i dette arbeidet, send dette gjerne til

Se også brev fra Virke til Næringsdepartementet og Kulturdepartementet