Ord og uttrykk

Nedenfor ser du en forklaring av de vanligste uttrykkene innenfor gravferd.

Begravelse
Stort sett samme betydning over hele Norge. Ordet blir stort sett brukt der hele seremonien ender med at kisten blir senket i graven. (Jordbegravelse). I de fleste tilfeller følger gravfølget med og kisten blir senket.
Bisettelse
Dette begrepet blir ofte brukt der seremonien skal ende opp med kremasjon. Dvs at Bisettelse blir brukt i annonsering og lignende. Etter at seremonien er over blir kisten satt på ”Bi” (venting) i påvente av kremasjonen.
Stor sett samme betydning over det meste av Norge.
Båreandakt
En gammel skikk som av og til blir brukt. Stort sett samme betydning over det meste av Norge:
Andakten finner sted enten ved åpen eller lukket kiste, før hentingen fra døds sted til seremonisted, eller når man kommer frem til seremonisted. Finner sted før selve begravelsen / bisettelsen. Ofte noen dager tidligere. Denne annonseres ikke og er ofte kun for den nærmeste familie og venner.
På noen mindre tettsteder i Norge er det vanlig at kisten med avdøde blir kjørt hjem til avdøde, der presten møter opp og har et minneord ved en åpen kiste, før kisten blir fraktet til gravkapellet eller kirken.
Syning
Når noen ser den avdøde. I senga, på båre eller i kista. Kan finne sted når som helst mellom dødsfall og begravelse / bisettelse. Andre ord som benyttes her kan være: Visning, åpen kiste, samling eller se den døde.
Følgekjøring
Dette begrepet brukes sjelden i Oslo. Det brukes noen ganger der familien selv ønsker å følge i kortesje bak begravelsesbilen når avdøde blir fraktet fra døds sted til gravkapellet.
Andre ord som blir brukt er: ”Overføring med fremmøte av pårørende, Kortesjekjøring, Prosesjonskjøring, felles for alle disse ordene er at de betyr det samme.
Der pårørende ikke ønsker å følge begravelsesbilen, blir ofte ord som: Overføring i stillhet, overføring uten fremmøtte og stilletur brukt.
Utsyning/Utsynging
Disse ordene blir i veldig liten grad brukt i byene i Norge. Noen steder på landet, blir disse fortsatt brukt der de ser den avdøde for siste gang og ofte tar for eksempel beboere på sykehjem farvel, med at kisten blir båret ut, mens de som sitter igjen synger en salme.
Preludium
Orgelmusikk eller annen musikk som spilles i forkant av første salme, sang eller soloinnslag etter at klokkene har ringt til gravferd
Postludium
Musikk som spilles etter siste salme, sang eller soloinnslag. Spilles også når kisten bæres ut ved bisettelse/begravelse. Spilles til avslutning.
Inngangsmusikk
Spilles før seremonien begynner. Som regel 10 til 15 minutter før. I Kristiansand kalt ventemusikk
Lengden av dette spillet kan variere fra 5 min. til 45 minutter, avhangig av sted.
Jordfestelse
Dette begrepet ble ofte brukt i Oslo før når det var seremonier fra institusjonskapell for jordfestelse. Ellers er dette stort sett brukt under den rituelle delen der presten har jordpåkastelsen ved graven eller kisten når det skal være kremasjon. Fra gammelt av var det viktig å feste den ”dødes ånd til jorden”, slik at den døde ikke kom igjen som gjenferd……
Minnestund
En markering av dødsfallet. Ofte i regi av skoler, arbeidsplasser og lignende. Kisten er veldig ofte ikke tilstede under denne markeringen
Minnesamvær
Samvær for den nærmeste familie eller med innbedte etter at seremonien er avsluttet i kirken/kapellet eller kirkegården. Ofte servering av kaffe, mat.
Gravminne
Detter er et samlebegrep om gravstøtter, gravsteiner, gravmonumenter andre ting man kan ha på en grav for å markere navn osv.