På vei mot ”smartere helse”

Publisert:

Regjeringen la frem stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten ble fremmet i dag. Virke er glad for at brukerorientering, IKT, åpenhet, innovasjon og kvalitet i tjenestene fremheves. En forutsetning for nytenkning og smartere helse er et velfungerende samarbeid med private og ideelle leverandører, mener Virke.

I stortingsmeldingen, som har fått navnet ”God kvalitet – trygge tjenester”, presenteres regjeringens helhetlige politikk for å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenesten. Regjeringens mål er et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud, økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring, og bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser.
For å nå de overordnede målene for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet, skal det gjennomføres tiltak på følgende områder: 1) Mer aktiv pasient- og brukerrolle, 2) Strukturer som støtter kvalitetsarbeidet, 3) Kvalitetsforbedring i tjenestene, 4) Større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet, 5) Mer systematisk utprøving av nye behandlingsmetoder, og 6) Bedre kvalitet gjennom kunnskap og innovasjon.
Virke har arrangert workshops og seminarer om temaene Hagen-utvalget tok opp. Norge står overfor en demografisk utvikling som skaper betydelige utfordringer for velferdsstatens økonomiske bæreevne og for tilgangen på arbeidskraft til å løse fremtidige velferdsoppgaver. Da blir det også viktig med nytenkning, nye arbeidsformer og mer bruk av velferdsteknologi. Virke legger særlig vekt på samspill mellom det offentlige og ulike private og ideelle leverandører som sentralt for å lykkes med innovasjon, effektiv ressursbruk og brukerorientering. Leverandører av IKT, laboratorier, ulike typer utstyr og ulike helse- og omsorgstjenester er klare til å bidra. Det fremmes en egen stortingsmelding om oppfølging av Hagenutvalget om innovasjon i omsorg over nyttår.
Virke vil også følge opp Hagen-utvalgets vektlegging av den viktige rollen ideelle og frivillige organisasjoner må spille i fremtidens omsorgstjeneste. Dette kunne vært tydeligere i stortingsmeldingen.
Det vies også noe oppmerksomhet om riktig legemiddelbruk i stortingsmeldingen, bl.a. legemiddelkonsultasjoner med farmasøyt. Dette viktige området burde fått noe større oppmerksomhet, mener Virke.
Virke vil følge behandlingen av stortingsmeldingen.