Politisk dialog om offentlige søkerlister

Publisert:

​ Virke kunnskap og teknologi gjennomførte tidligere denne uken et vellykket møte med politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet om utfordringene knyttet til offentlige søkerlister.

Hensikten bak møtet var å oppfordre regjeringen til å benytte evalueringen av Offentlighetsloven til å utforme et bedre regelverk som ivaretar både samfunnets, søkernes og arbeidsgivernes behov på en bedre måte enn i dag.

Virkes bransjeenhet for kunnskap og teknologinæringen har gjennom de siste månedene i nært samarbeid med Lederne og HR Norge rettet søkelyset mot utfordringene knyttet til offentlige søkerlister i offentlig sektor. I et felles høringssvar i anledning regjeringens evaluering av Offentlighetsloven skriver de tre organisasjonene blant annet at offentlige søkerlister er til hinder for økt mobilitet mellom privat og offentlig sektor. Det gjøres også et poeng av at offentlige søkerlister er til hinder for å rekruttere de beste ansatte til ledige posisjoner i stat- og kommunesektoren.

Det er Justis og beredskapsdepartementet som har ansvaret for offentlighetsloven. Gjennom møtet denne uken fikk Virke sammen med Lederne og HR Norge redegjort for sine innvendinger mot dagens lovverk ovenfor statssekretær Ove Vanebo (FrP). Tidligere har man også gjennomført lignende dialogmøter med politisk ledelse i Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Virke ber sammen med HR Norge og Lederne om at regjeringen i første omgang tar initiativ til konkrete prøveprosjekter i statlig og kommunal regi der man tillater utprøving av aktuelle alternativer til åpne søkerlister. Dette for å se på hva som kan være aktuelle alternativer til dagens modell, og hvordan disse alternativene påvirker kommunenes og etatenes tilgang på kvalifiserte søkere. På sikt mener de tre organisasjonene at en lovendring som gjør at det ikke lenger stilles krav til offentlige søkerlister må til. Dette vil kunne skje samtidig som man beholder dagens rett til partsinnsyn i søkerlisten for søkerne i en offentlig ansettelsesprosess.


Ved spørsmål eller behov for mer informasjon kan fagsjef Iman Winkelman kontaktes.