Regjeringen foreslår endringer i loven for private fagskoler og høyskoler

Publisert:

​ Virke er tilfreds med at regjeringen i sitt nye forslag til endringer i regelverket for private fagskoler og høyskoler ikke foreslår å innføre et generelt utdelingsforbud   for skoler som ikke mottar offentlig støtte.   Virkes direktør for Alisdair Munro advarer nå Stortinget mot å gå inn for reguleringer som svekker det samlede tilbudet innen utdanningssektoren.

Regjeringen la torsdag frem forslag til nye reguleringer av tilskudd og egenbetaling for private fagskoler og høyskoler. Regjeringens forslag bygger på anbefalingene fra Andreassen-utvalget som i desember 2014 foreslo en rekke tiltak for å sikre at tilskuddene staten gir til private høyskoler og fagskoler skal komme studentene til gode. I forbindelse med høringen knyttet til Andreassenutvalgets rapport advarte Virke mot å innføre et utdelingsforbud for private skoler som ikke mottar statsstøtte.Virkes direktør for kunnskap, teknologi og utdanning Alisdair Munro er svært tilfreds med at regjeringen har lyttet til argumentene mot et utdelingsforbud:

-

Gjennom høringsrunden i forbindelse med Andreassenutvalgets rapport gjorde vi et tydelig poeng av at det ikke bør innføres et generelt utdelingsforbud for private fagskoler og høyskoler som ikke mottar offentlig støtte.Et forbud mot utdeling vil svekke mangfoldet innen utdanningssektoren og bidra til å gripe inn i de private virksomhetenes autonomi på en måte som verken studenter, skolen eller eierne er tjent med. Regjeringen bidrar gjennom sitt lovforslag til å redusere den senere tids usikkerhet som har vært knyttet opp mot eventuelle fremtidige reguleringer som griper direkte inn i driften til de private fagskolene og høyskole, sier Munro. 

Munro viser til at man helt siden nedsettelsen av Andreassenutvalget i 2013 har levd med usikkerhet knyttet til et eventuelt fremtidig forslag om utdelingsforbud for private fagskoler og høyskoler. Usikkerheten ble ikke mindre etter at deler av utvalget i sin sluttrapport konkluderte med at de ønsker et utdelingsforbud uavhengig av om skolen mottar offentlig støtte eller ikke. Regjeringen har etter Munros oppfatning lagt seg på en balansert middelvei gjennom forslagene som nå er lansert. 

Foretrekker alternativ 3

Regjeringen har gjennom høringen i forbindelse med forslag til nytt regelverk lagt frem ulike alternativer for hvordan utdeling bør reguleres. Munro foretrekker alternativ 3 der man gir fri adgang til utdeling, begrenset av at det ikke er anledning til å bringe bokført egenkapital under 20 prosent av de samlede eiendelene i selskapet.

-Prinsipielt mener vi det ikke er nødvendig å begrense utdelingen i møte med bokført egenkapital, ettersom det finnes flere måter å ivareta behovet til forsvarlig økonomisk sikkerhet på. Samtidig er vi fornøyd med at regjeringen har foreslått en ny form for regulering av utdeling som er praktisk håndterbar og ikke medfører at skolenes eiere fratas muligheten til å kunne få kompensert for deler av den økonomiske risikoen de påtar seg når de investerer i utdanningsvirksomhet, sier Munro.

Advarer Stortinget
De private fagskolene og høyskolene representerer en viktig del av det samlede utdanningstilbudet i Norge og tilbyr attraktive studieplasser med høy jobbrelevans og liten grad av frafall blant studentene. Munro advarer Stortinget mot å sparke bein under de private utdanningstilbudene gjennom å gjøre regelverket for private fagskoler og høyskoler for strengt:

-De private utdanningstilbudene på fag- og høyskolenivå kjennetegnes at de bidrar til omstillingen av Norge gjennom å tilby praktisk orienterte utdanningsløp som løfter unge mennesker fra skolebenken til arbeidslivet på kort tid. Ofte tilbyr de ikke-offentlige utdanningsvirksomhetene også fagtilbud som det offentlige ikke leverer, men som samfunnet og næringslivet har høy nytte av.Fra Virkes side vil vi advare Stortinget mot å foreta endringer i regelverket for private fagskoler og høyskoler som gjør det vanskeligere for disse å drive videre. Det er viktig at man har en balansert tilnærming der uheldige enkelttilfeller innen privat utdanningsvirksomhet ikke blir avgjørende for hvordan man i fremtiden regulerer en samlet sektor, sier Munro.

Videre prosess

Virke vil nå studere regjeringens forslag i detalj i samarbeid med sine medlemmer på fag- og høyskoleområdet, før høringssvar avgis.Høringsfristen er satt til 9.september 2016.

Virkes høringssvar i forbindelse med Andreassenutvalgets innstilling kan leses her >>