Regjeringen vil evaluere dagens inkassolovgivning

Publisert:

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag henvendt seg til Virke inkasso med melding om at det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å evaluere dagens inkassolovgivning. Virke inkasso får en representant i arbeidsgruppen som skal legge frem sine anbefalinger i løpet av 2019.

Finanstilsynet ba i fjor om en lovrevisjon av inkassoloven gjennom en henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet. Nå har Regjeringen ved departementet besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som i løpet av 2019 skal levere sine anbefalinger på flere bransjenære problemstillinger knyttet til dagens lovverk.

Dette skal utredes

I brevet skriver departementet følgende om hva som skal utredes:

  • Arbeidsgruppen skal se på reglene om organisering av og ansvar for inkassovirksomheten, og eventuelt foreslå endringer i disse. Særlig skal arbeidsgruppen se nærmere på fordelingen av ansvar for risikostyring, internkontroll og faglig ansvar for inkassovirksomheten.
  • Arbeidsgruppen skal utrede om det bør stilles andre kompetansekrav til innehavere av personlig inkassobevilling enn dagens krav, og eventuelt komme med forslag til slike regler. 2
  • Særlig skal arbeidsgruppen utrede om det skal stilles krav om utdanning og etterutdanning for inkassobevillingshavere. Arbeidsgruppen kan vurdere om det bør gjelde egne kompetanse- eller egnethetskrav for faktiske ledere, løsrevet fra kravene til innehavere av personlig inkassobevilling.
  • Arbeidsgruppen skal se nærmere på reglene om dekning av kostnader ved utenrettslig inndriving i inkassoloven og inkassoforskriften, og eventuelt foreslå endringer i disse. Arbeidsgruppen skal blant annet vurdere om maksimalsatsene ved utenrettslig inndrivning fungerer etter sin hensikt, og se nærmere på nødvendighetskravet. Arbeidsgruppen skal også se på om utformingen av reglene kan gjøres enklere.

 

  • Arbeidsgruppen skal utrede om grensen mellom egen- og fremmedinkasso bør lov- eller forskriftsreguleres, og eventuelt komme med forslag til slike regler. Arbeidsgruppen skal vurdere hvordan grensedragningen får betydning for inndrivelse av konserninterne krav. Arbeidsgruppen kan vurdere om denne problemstillingen kan løses gjennom et krav om uavhengighet for inkassoforetaket.
  • Arbeidsgruppen skal se på reglene om klientmiddelbehandling hos inkassoforetak og eventuelt foreslå endringer i disse.
  • Arbeidsgruppen skal utrede om kravet til god inkassoskikk bør presiseres nærmere, og eventuelt komme med forslag til slik regulering. Arbeidsgruppen kan se på mulighetene for å presisere kravet i forskrift.
  • Arbeidsgruppen skal se på adgangen til utkontraktering av arbeidsoppgaver fra inkassoforetak og vurdere om det bør gis nærmere regler om dette.
  • Arbeidsgruppen skal vurdere om det er behov for regler om behandling av personopplysninger i inkassovirksomhet, og eventuelt komme med forslag til slik regulering.

Videre prosess

Virke inkasso vil selvsagt gjøre arbeidet med en ny inkassolovgivning til en svært viktig og prioritert sak det neste året. I første omgang vil foreningen spille inn hvem som skal representere bransjen i arbeidsgruppen. Videre vil man legge til rette for at arbeidsgruppen som er nedsatt av foreningen, og som har fått i oppgave å evaluere dagens inkassolovgivning, kan komme med gode anbefalinger som Virke inkasso bør legge vekt på i utvalgsarbeidet initiert av myndighetene. Det vil også bli jobbet med å involvere alle foreningens medlemmer på en god måte i det arbeidet som nå skal skje i regi av myndighetene, men der Virke inkasso bør og skal være den sterkeste premissgiveren hva gjelder å fremme inkassobransjens interesser.

Mer informasjon om den videre prosessen i regi av Virke inkasso vil bli delt med alle foreningens medlemmer etter at styret har avklart veien videre i detalj.