Rundebordskonferanse om innovasjon i offentlige anskaffelser

Publisert:

5. februar arrangerte Virke rundebordskonferanse om innovasjon i offentlige anskaffelser. Rundebordskonferansen er en møteplass mellom Virkes Kunnskap & teknologi, det politiske miljø, store offentlige innkjøpsmiljøer og forskermiljøer. 

Nærings- og handelsdepartementet innledet om arbeidet med regjeringens strategi for innovasjon i offentlige anskaffelser som vil bli presentert senere i år. Målet om økt innovasjon skal blant annet oppnås ved at innkjøperne i større grad skal søke innovative løsninger ved anskaffelsene.

Forsker Roar Jacobsen fra Norges Handelshøyskole presenterte sine forsknings-resultater om behovet for nye samarbeidsformer og bedre bestillerkompetanse i offentlige anskaffelser etter å ha analysert over 300 ulike kontrakter i Norge, Sverige og Danmark. Hovedfokus var på viktigheten av riktig kontraktsdesign og frykten for å gjøre feil som et betydelig innovasjonshinder.

Harald Johansen, administrerende direktør i Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS), delte sine erfaringer knyttet til de eksisterende anskaffelsesreglene og hvordan HINAS utnytter de muligheter som dagens regelverk legger opp til.

Johansen ga også uttrykk for ønsker knyttet til forenkling, men da av forskriftens del III (EØS-delen), særlig i forhold til økt mulighet for forhandling.

Behov for innovasjon og forenkling
I den etterfølgende rundebordsdebatten kom det flere konstruktive innspill og forslag som kan bidra til å fremme innovasjon og forenkling i anskaffelsesprosessen. Bedre markedsdialog mellom innkjøpere og leverandører utenfor anbuds- og konkurranse-situasjoner er for næringslivet det viktigste virkemiddelet for at bedrifter og offentlige tjenesteleverandører får bedre og gjensidig kjennskap til hverandre. Et annet viktig virkemiddel er økt kommersiell forståelse blant innkjøperne.

For å fremme innovasjon ble det også påpekt at kravspesifikasjonene bør utarbeides på en slik måte at det i langt større grad blir opp til bedriftene å tilby varer/tjenester som best møter tjenestebehovet i offentlig sektor. Et helt sentralt punkt som kom frem fra alle deltakerne er at innkjøp i større grad bør forankres i offentlige virksomheters strategiarbeid hvor fokus på nye og bedre løsninger i offentlig tjenesteproduksjon er målet.

Hovedfokus i erfaringsutvekslingen gikk på innovasjon, behovet for god bestiller-kompetanse og utnyttelse av det handlingsrommet som ligger i dagens regelverk. Det kom klart frem at det nasjonale regelverket burde forenkles betraktelig gjennom enklere regulering.

Advokat, og leder av Virkes Team Offentlige Anskaffelser, Henrik Renner Fredriksen er medlem av regjeringens forenklingsutvalg som skal utarbeide forslag til nytt nasjonalt anskaffelsesregelverk. Fredriksen orienterte kort om arbeidet, og ble supplert av Benedicte Slørdahl Skjærpe fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), som leder utvalgets sekretariat. Alle medlemmene i Virke vil bli invitert til å komme med innspill i forenklingsarbeidet, og at det vil bli etablert bransjevise referansegrupper.

Se foilene fra presentasjonene her: