Samfunnsøkonomisk gevinst ved bruk av private innenfor regnskap, lønn og innfordring

Publisert:

Mann peker på ark med tall

En ny rapport fra Oslo Economics viser et potensial for samfunnsøkonomiske gevinster dersom private får løse flere oppgaver. Gevinstene kan være mer kostnadseffektive løsninger, kortere behandlingstid og redusert innkrevingstid, samt redusert sårbarhet i kommuner og i virksomheter med få ansatte.

Rapporten har beregnet et potensial på i over 200 millioner kroner: 166 millioner kroner innen regnskap og lønn, og 61 millioner kroner innen innfordring. Hvis regnskap og lønn inkluderes i statlige foretak, statlige aksjeselskap og helseforetak, er det potensial for ytterligere samfunnsøkonomiske gevinster ved konkurranseutsetting.

– Vi har klare forventninger til at offentlig-privat samarbeid blir et tema i forbindelse med høstens valgkamp. I første omgang handler dette om hvordan vi kan forvalte felleskapets midler på en best mulig måte, sier Alisdair Munro, direktør for kunnskap og teknologi Virke.

– I tillegg er det viktig å få frem at mange av våre virksomheter på området for regnskap, lønn og inkasso kan bidra til utvidet innovasjon og bedre brukeropplevelser i møte med det offentlige dersom de får slippe til i stat- og kommunesektoren. Dette er et selvstendig og viktig poeng som burde tale for tverrpolitisk enighet om utvidet innslag av private virksomheter i den offentlige oppgaveutførelsen. Gjennom valgkampen vil vi synliggjøre dette ovenfor politikerne, og minne partiene om at våre medlemsvirksomheters ledere og medarbeidere også representerer viktige velgergrupper som ikke kan tas for gitt, avslutter Munro.

Les rapporten her.