De viktigste skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2019 for deg

Publisert:

Budsjettavtalen om statsbudsjettet for 2019 er i havn, og Virke fikk gjennomslag for fjerning av 350-kronersgrensen fra 1. januar 2020.

Fra 1. januar 2019 blir det redusert selskapsskatt og lavere formuesskatt på aksjer og driftsmidler. På minussiden blir alle arbeidsgivere og arbeidstakere rammet av endringer i skatt på personalrabatter og rabatter fra eksterne forbindelser.

Vi gir deg en oversikt over de viktigste skatte- og avgiftsendringene i statsbudsjettet, som blir vedtatt i Stortinget 3. desember.

350-kronersgrensen fjernes fra 1. januar 2020

Stortinget vedtar, i henhold til budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF, at avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet av mindre verdi (350-kronersgrensen) fjernes helt fra 1. januar 2020. I vedtaket heter det at «i utformingen av regelverket må man se hen til EUs vedtatte ordning med avgiftsfri grense som skal iverksettes fra 2021.»

EUs vedtatte system for mva-betaling ved grenseoverskridende netthandel fra 3.land (dvs utenfor EU) har to hovedelementer

1. Mva-registrering for alle nettselskaper som selger varer og tjenester til EU-borgere. Det holder at de registrerer seg i ett EU-land, så gjelder det for hele EU, en såkalt one-stop-shop
2. Fjerning av alle avgiftsfrie grenser, dvs ikke lenger maksgrense på 22 euro ved netthandel i 3.land. Det skal kreves mva fra første krone ved all grenseoverskridende netthandel.

Reglene vil gjelde alle EU-land fra 1.1.2021. Sverige har implementert mesteparten alleredeEn mulig løsning for mva-betaling som raskt kan iverksettes er den finske modellen, som innebærer at mva ved utenlands netthandel betales på en egen portal i regi av tollmyndighetene.

Virke har arbeidet for at Norge skal følge EUs regler for grenseoverskridende netthandel, og iverksette fjerning av 350-grensen som første skritt. Virke arbeider for å få til iverksettelse fra 1. juli 2019. Dette vil i stor grad avhenge av Postens tilpasning, og Virke forsøker å komme i dialog med Posten. Det gjelder også oppfølging av FNs postavtale, UPU, som innebærer at forsendelser fra kinesiske nettsteder fraktsubsidieres fra Norge (gjennom Posten). Både Norge, andre europeiske land og USA har lagt press på Kina for å endre UPU-ordningen, og dette blir fulgt opp i UPU i 2019. Posten har også vært i bilateral kontakt med kinesiske leverandører om å redusere overføringene ved transport til Norge. Endring av fraktsubsidieringen blir en viktig sak for Virke i 2019.

Her finner du alt om gjennomslaget

Alt du trenger å vite om 350-kronersgrensen

Selskapsskatten ned til 22 prosent fra 2019

Reduksjon i selskapsskatten fra 23 til 22 prosent blir vedtatt med virkning fra 1.januar 2019. Selskapsskatt er skatt på overskudd i bedriftene, og lavere sats vil frigjøre kapital som kan brukes til reinvesteringer i ny verdiskapende aktivitet, ikke minst ny teknologi. Det er viktig at Norge ikke blir liggende høyere enn våre naboland. Det påvirker handels- og tjenestebedrifters investeringsvalg. Derfor er Virke glad for at regjeringen og KrF er enige om å senke selskapsskatten fra 23 til 22 prosent. Sverige har 22 prosent og har vedtatt å senke den til 20,6 pst. Finland har 20 pst, mens Danmark har 22.

Stortinget vedtar også utvidelse av rentebegrensningsregelen. I 2014 innførte Norge en regel som begrenser fradraget for renter på lån mellom «nærstående» parter, såkalt interne renter. Rentebegrensningsregelen utvides fra 1. januar 2019 også til eksterne renter. Det omfatter lån mellom uavhengige parter. Regelen gjelder konsern som opererer i flere land. Endringene skal begrense flytting av gjeld ved at flernasjonale konsern vil ha insentiv til å plassere mye gjeld og rentekostnader i de konsernselskapene som er hjemmehørende i land der skattesatsen er relativt sett høy, som i Norge. Rentebegrensningsreglene i konsern kommer bare til anvendelse dersom netto rentekostnader i inntektsåret overstiger et terskelbeløp på 25 mill. kroner. Hvis skattyter er i et konsern med flere skattepliktige enheter i Norge, gjelder terskelbeløpet samlet for netto rentekostnader i de norske enhetene i konsernet.

Reduksjon i formuesskatt på aksjer og driftsmidler

Regjeringen og KrF ble enige om å redusere verdsettelsen av aksjer og driftsmidler – arbeidende kapital – fra 80 til 75 prosent i statsbudsjettet for 2019. Formuesskatt på arbeidende kapital er skatt på norsk eierskap og investeringer i næringslivet. Den rammer særlig små og mellomstore bedrifter som har begrenset kapitaltilgang. Norske eiere betaler, i motsetning til sine konkurrenter i Sverige og Danmark, formuesskatt på verdier i bedriftene. Virke arbeider derfor for at verdsettelsen av arbeidende kapital skal ned til null, det vil si at arbeidende kapital fritas fra formuesskatt.

Sjokolade- og sukkeravgiftsøkningen tilbake til 2017-nivå

Avgiftsøkningen i 2018 på sjokolade- og sukkervarer reverseres, og settes til prisjustert 2017-nivå fra 1.januar 2019. Men avgiftsøkningen på alkoholfrie drikkevarer i 2018 blir stående. Virke er glad for at Stortinget tar konsekvensene av konkurransesituasjonen for norsk næringsliv og reverserer økningen i avgiften på sjokolade- og sukkervarer, men burde gjort det samme med avgiftsøkningen på mineralvann. Dette er konkurranseutsatte varer både på nettet og i butikker på den svenske siden av grensen, dit Ola og Kari drar stadig oftere. Regjeringen setter ned et utvalg som skal se på utformingen av både sjokolade- og sukkeravgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer. Regjeringen sier også i stortingsmeldingen for handel (som legges frem i dag), at det skal etableres et grensehandelsbarometer for å følge utviklingen i grensehandelen.

Beløpsgrensen for skattefrie personalrabatter settes til 7 000 kroner

Fra 1. januar 2019 pålegges arbeidsgivere å innberette skatt av personalrabatter og rabatter som en medarbeider får fra andre virksomheter.

Personalrabatt

En personalrabatt er en rabatt som medarbeidere får på kjøp av varer/tjenester fra arbeidsgiver, på varer/tjenester som omsettes i egen virksomhet.

Skatteplikt vil inntreffe for rabatter over 50 prosent av omsetningsverdien og/eller totalt årlig rabatt for over kr. 7 000.

Tredjemannsrabatt

Når en ansatt mottar rabatt fra andre enn arbeidsgiveren (tredjeparter) kan det pålegges skatterapportering dersom rabatten gis på grunn av arbeidsforholdet. Skatteplikt inntreffer fra første krone.

Bonus-poeng

Bonuspoeng som for eksempel flybonus eller bonuser på hoteller er skattepliktige og fra 1. januar pålegges arbeidsgiver å innberette skatt.

Her vil det være skatteplikt fra første krone.

De nye reglene for skatt på naturalytelser vil medføre endringer i rutiner og systemer for arbeidsgivere, og vil ha store konsekvenser i handelen. Virke har mottatt mange spørsmål om saken, og vi tilbyr kurs for arbeidsgivere i hvordan man best kan etterleve de nye reglene. I tillegg til regelendringene kommer det et omfattende rapporteringsansvar for arbeidsgivere med hensyn til tredjepartsytelser ansatte mottar, som for eksempel bruk av flybonuspoeng og andre poeng, rabatter, gaver og deltakelse på kundepleiearrangementer.