Skuffende kunnskapsløst

Publisert:

​ Regjeringens forslag om søndagsåpne butikker er i dag sendt på høring. Virke og Handel og Kontor er skuffet over at regjeringen fremmer et forslag med så vidtrekkende konsekvenser for hele det norske samfunnet uten grundig utredning.

- Det er skuffende at regjeringen ikke vil lytte til partene i arbeidslivet, frivilligheten og miljøbevegelsen som alle har bedt om utredning. Forslaget vil medføre at nærmere en halv million norske arbeidstakere vil bli eksponert for søndagsarbeid, det vil si dobbelt så mange som i dag. Forslaget vil også ha store miljøkonsekvenser – f.eks. vil Norges klimautslipp øke med mer enn 20.000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette forslaget blir fremmet på rent prinsipielt grunnlag, og ikke basert på kunnskap, sier Trine Lise Sundnes, forbundsleder i LO-forbundet Handel og Kontor.

- Forslaget vil ha store konsekvenser for varehandelen, Norges største sysselsetter i privat sektor med mer enn 360.000 arbeidsplasser. Vi hadde forventet at regjeringen hadde lært av poseavgiftssaken og økningen av grensen for avgiftsfri import. Begge disse sakene viser hvor galt det kan gå når politiske beslutninger ikke baseres på kunnskap og dialog med næringslivet. Virke har fra dag 1 vært tydelig overfor regjeringen på behovet for dialog med næringslivet og partene i arbeidslivet for å finne en balansert og varig løsning i spørsmålet om søndagsåpent, sier Harald J. Andersen, Samfunnspolitisk direktør i Virke.

Regjeringen har velgerne mot seg

Sundnes trekker frem at flere spørreundersøkelser gjort over lang tid, viser at et stort flertall blant det norske folk ikke ønsker søndagsåpne butikker. En fersk undersøkelse utført av Respons Analyse for Handelens samarbeidsutvalg (HSU) befester nettopp dette.

- Folk vil beholde søndag som en annerledes dag. Når regjeringen trekker fram at de ønsker å gi folk frihet til å handle når de vil, er ikke dette et ønske den norske forbrukeren deler. Faktisk er det nesten 3 ganger så mange som er opptatt av å beholde søndagen som en annerledes dag enn som ønsker frihet til å kunne handle når de vil, sier Sundnes.

Undersøkelsen til Respons Analyse viser et stort flertall mot søndagsåpne butikker både blant Venstres og KrFs velgere. Også blant regjeringspartienes velgere er flertallet i mot søndagsåpne butikker.

- Når regjeringen sender sitt endelige forslag til Stortinget etter høringsrunden bør Stortinget ta ansvar gjennom å sende det tilbake til regjeringen og kreve skikkelig utredning, avslutter Andersen.

På vegne av Handelens samarbeidsutvalg (HSU) har Respons Analyse gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse i perioden 9 -12 februar 2015. Hovedfunn fra undersøkelsen er:

  • Et klart flertall i folket mener det er lite ønskelig med søndagsåpne butikker. Bildet er stabilt over tid, men går i retning av økt skepsis.

  • Det store flertallet i folket – uavhengig av parti - er negativ til regjeringens forslag om en lovendring som gir alle butikker adgang til å holde åpent på alle vanlige søndager.

  • Et stort flertall i KrF og Venstre er imot regjeringens forslag.