Virke inkasso er skuffet over Justisdepartementets avgjørelse

Publisert:

Virke inkasso har over tid jobbet opp mot myndighetene for å få på plass en ny lovhjemmel som sikrer tilgang til enkelte taushetsbelagte opplysninger fra folkeregisteret. Spesielt er registreringsdato for postadresse viktig informasjon. Nå viser det seg at denne informasjonen ifølge Folkeregisteret ikke er egnet for utlevering og at en lovhjemmel ikke vil bli gitt av den grunn.

Flere medlemmer av Virke inkasso har henvendt seg til foreningen i forlengelsen av ny folkeregisterlov. Loven trådte i kraft med en overgangsordning frem til oktober i år. Etter dette kreves det en lovhjemmel for å få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Virke inkasso har gjennom omfattende dialog med både Justisdepartementet og Folkeregisteret bedt om at inkassobransjen kan få tilgang til en lovhjemmel som sikrer tilgang til registreringsdato for postadresse.

I brevet til Justisdepartementet i anledning saken skriver foreningen blant annet at «registreringsdato for postadresse er en meget viktig opplysning inkassator må ha tilgang til for å utføre sitt arbeid på en god og profesjonell måte i tråd med god inkassoskikk».

Avslag i runde 2

Virke inkasso fikk først avslag fra Justisdepartementet på sitt ønske om en lovhjemmel. I forlengelsen av dette har foreningen gått en ny runde med departementet. I sitt svarbrev av 28.august d.å. skriver departementet imidlertid følgende:

Vi viser til brev 27. juni 2018 fra Virke inkasso om ovennevnte sak. Som det fremgår av vårt brev til Virke inkasso 21. juni 2018, uttaler Finansdepartementet i brev til oss 15. juni 2018 at Finansdepartementet ikke vil tilråde at det gis hjemmel til å utlevere den etterspurte informasjonen til inkassoforetakene. Det vises blant annet til at opplysningene som blir etterspurt, er loggopplysninger som blir registrert av registertekniske hensyn, og de er ikke av en slik kvalitet at de er egnet til utlevering.

 

Som det fremgår av vårt forrige brev, ser vi det derfor ikke som aktuelt å gi en hjemmel for utlevering av slike opplysninger i inkassoloven. Vi vil anta at inkassoforetakene kan vurdere andre måter for å dokumentere at varsel er sendt på en betryggende måte, enn ved bruk av loggopplysninger fra Folkeregisteret».

Svært skuffet

Virke inkasso er svært skuffet over at man ikke evner å finne en løsning fra myndighetenes side på behovet for tilgang til den aktuelle informasjonen fra folkeregisteret. Dette i forlengelsen av at denne informasjonen tidligere har vært tilgjengelig for inkassator. Foreningen vil nå se på alternative veier som kan lede frem til målet om å sikre inkassobransjen tilgang til registreringsdato for postadresse.

Dersom du har kommentarer eller innspill i anledning dette er du velkommen til å ta kontakt med Virke inkasso ved leder Iman Winkelman.