Søndagsåpne butikker – økt kundetransport gir klimakonsekvenser

Publisert:

Handelsbransjene i Virke har bedt Vestlandsforskning om å utrede mulige miljøkonsekvenser av søndagsåpne butikker. Utredningen ser på økte klimautslipp som følge av økt kundetransport dersom det åpnes for søndagsåpent i en nasjonal versus kommunal løsning.

Uansett løsning vil  søndagsåpent butikker kunne medføre økte klimautslipp – og i utredingen sannsynliggjøres det at belastningen fra økt kundetransport vil være størst ved en kommunal løsning.

Vestlandsforskning viser i sin utredning at forskjellen i klimagassutslipp vil kunne bli dramatisk forskjellige mellom en nasjonal og kommunal løsning.  I scenariet for en generell nasjonal løsning vil søndagsåpne butikker medføre at klimagassutslipp fra veitrafikken øker med 79,5 tusen tonn CO2-ekvivalenter per år, eller en økning på 1,4 prosent i forhold til dagens klimagassutslipp fra personbiler. I scenariet for kommunal ordning fører søndagsåpent til at årlige klimagassutslipp fra veitrafikken øker med omtrent 202 tusen tonn CO2-ekvivbalenter, eller en økning på 3,6 prosent mot dagens klimagassutslipp fra personbiler. Det kan derfor forventes en betydelig forskjell hva angår miljøkonsekvenser av de to alternativer hva angår utvikling i kundetransport.

Eksisterende kunnskap sier lite om hva søndagsåpne butikker kan føre til hva gjelder endring av kundetransport. Vestlandsforskning har i sin utredning tegnet to hypotetiske scenarier for en nasjonal og kommunal løsning - basert på et sett med antakelser og forutsetninger. Det forutsettes blant annet at alle som bor i søndagsåpne kommuner velger å benytte seg av tilbudet og at 25 prosent av de som bor i søndagsstengte kommuner vil reise til nærmeste nabokommune med søndagsåpent for å handle.  Poenget med studien er å vise at i scenarier som er noenlunde konsistente så vil klimagassutslipp påvirkes av at butikker holder søndagsåpent – og graden av utslipp vil påvirkes av hvilken løsning man velger.

Les hele utredningen her.