Skuffende om ideell vekst

Publisert:

Blide sykepleiere

– Vi hadde klare forventinger til at helseministeren nå skulle legge frem konkrete målsettinger og tiltak for ideell vekst. Statsbudsjettet slik det ligger er ikke konkret nok, sier Inger Helene Venås, direktør for Virke Ideell.

Stortingets vedtok i desember 2016 at de ønsket ambisiøse planer for ideell sektor. Utgangspunktet for Stortingets drøfting var Hagen-utvalgets forslag om en ideell vekst fra dagens 8 % til 25 %. Å vise til en tiltaksplan fra 2015 og et pålegg i foretaksmøte i januar 2016 er ikke fremtidsrettet nok.

De mest positive signalene

De mest positive signalene som gis er at regjeringen fullt ut vil utnytte handlingsrommet for å ivareta ideell sektor i offentlige anskaffelser. Det pekes på Fløistad-utredning som viste ett ytterligere handlingsrom enn det som ligger i veilederen som trådte i kraft tidligere i år for helse- og sosial. Det heter konkret i statsbudsjettet at: «Utredningen legger til grunn at det på visse vilkår kan være anledning til å reservere konkurranser om kontrakter for ideelle virksomheter. Dette handlingsrommet vil bli utnyttet og det tas sikte på å utarbeide veileder for hvordan oppdragsgivere kan gå fram for å benytte handlingsrommet.»

Virke gleder oss også over at helseminister Bent Høie slår prinsipielt fast at de vil ta ansvar for de historiske pensjonsforpliktelsene, og at næringsminister Monica Mæland slår klart nå vil at eksisterende veileder for offentlige anskaffelser skal utvides. Begge deler er avgjørende viktige for å sikre videre ideell vekst.

Bredt initiativ

Helseministerens intensjoner er gode når han peker på at han har bedt helseforetakene:

  • Vurdere bruk av tidsubestemte avtaler med oppsigelsesadgang (løpende avtaler)
  • vurdere hvordan representanter for tjenesteyterne i større grad kan involveres i drøfting av kvaliteter som bør etterspørres i anskaffelser av konkrete tjenester
  • inngå tettere samarbeid om planlegging og faglig utvikling med tjeneste-leverandørene
  • Vurdere bruk av konkurranser der pris er fastlagt

Virkes medlemmer melder samtidig tilbake til oss at disse føringene i liten grad er fulgt opp. I trontaledebatten inviterte parlamentarisk leder Knut Arild Hareide (KrF) Stortinget til en dugnad som sikrer en sterk og livskraftig ideell sektor.

– Vi trenger at alle partier setter seg ned sammen og legger en plan, med helt konkrete tiltak og løsninger som vi sammen sørger for at gjennomføres i praksis, av alle offentlige instanser, enten det er kommuner, helseforetak eller direktorater, sa Hareide.

Virke Ideell har klare forventninger om at det blir enighet om et en klar målsetting for vekst, slik partiene på Stortinget allerede er enige om. –Tiltaksplanene må være mer konkrete enn hva statsbudsjettet legger opp til. Det er mange muligheter for vekst i eksisterende tjenesteområder, slår Venås fast.