Status søndagsåpent

Publisert:

​​ Regjeringen ved Kulturdepartementet sendte våren 2015 to forslag om endring av Lov om helligdager på høring: 1) Fjerning av forbudet (og dermed også unntakene i §5) mot søndagsåpent. Forslaget er basert på regjeringserklæringen (Sundvollen-plattformen for H/Frp-regjeringen). 2) Opprettholdelse av det nasjonale forbudet, med unntakene, men adgang til at kommunene fritt skal kunne vedta å holde åpent på søndager. Forslaget er basert på Venstres posisjon.

Høringsrunden ble avsluttet i juni 2015, og regjeringspartiene startet sonderinger med KrF og Venstre om en løsning. KrF ved partileder Knut Arild Hareide signaliserte tydelig at partiet ikke ønsker noen form for liberalisering av søndagshandelen – og at det ikke er aktuelt for KrF å forhandle dersom utgangspunktet er liberalisering (dvs begge de to forslagene i høringen). Venstres leder Trine Skei Grande gikk også ut i media og signaliserte at Venstre har justert sin posisjon og vil nå begrense kommunenes adgang til å utvide åpningstidene. Dette på grunn av stor motstand mot liberalisering i høringsrunden.

Virke har vært i kontakt med Venstre for å få en utdypning av posisjonen. Venstre ønsker at kommunene skal bestemme selv om de er turistkommune som har behov for å holde åpent på søndager - uten innblanding fra fylkesmannen. Venstre ønsker likevel at dette er innenfor "noen kriterier, men ikke de samme som eksisterer i dag". Venstre ønsker å myke opp bestemmelsen om at det skal være overveiende turisme, dvs mer fleksibilitet for kommunen. Hvilke kriterier som skal ligge til grunn og i hvilken grad staten/departementet kan gripe inn er ikke ferdigtygd fra Venstres side. Dette ønsker Venstre å forhandle om.

Venstres posisjon er viktig fordi det definerer handlingsrommet for regjeringen. Høyre og Frp må ha Venstres støtte for å få vedtatt lovendring i Stortinget. Høyre, Frp og Venstre er nå i dialog. De tre partiene ønsker ikke medieoppmerksomhet om forhandlinger og holder kortene tett til brystet. Det er mulig at de vil komme til en løsning om kort tid, men sannsynligvis etter valget 14.9. Sannsynligheten er da stor for at vi får en løsning som innebærer utvidet adgang for kommunene til å definere seg som turistkommune, der handelen kan velge selv om man vil holde søndagsåpent. Bryter forhandlingene mellom V, Frp og H sammen, vil ikke regjeringen få flertall for noen av sine forslag – og vi får status quo.