Sterk konkurranse gir svak prisvekst

Publisert:

Forbrukerprisen på matvarer har de senere årene hatt en svak og delvis negativ utvikling. SSB forklarer den lave prisveksten med sterk priskonkurranse mellom de store dagligvarekjedene og økt effektivitet på distribusjonsleddet.

I Økonomiske analyser 1/2013 som SSB presenterte 7. mars vektlegges den svake prisutviklingen på matvarer som en viktig faktor til den lave konsumprisveksten de siste årene. KPI for matvarer steg med 0,1 prosent fra januar 2012 til januar 2013 og falt i gjennomsnitt de to foregående årene når det korrigeres for den økte matvaremomsen i 2012.

I følge SSB tilser importrestriksjoner og en høy andel norskproduserte matvarer en høyere prisvekst for matvarer. I jordbruksoppgjøret ble det fastsatt målpriser som ga bøndene økte priser på produkter som faller inn under målprissystemet. Produsentprisindeksen for matindustrien viser dessuten en langt sterkere prisvekst enn utviklingen i konsumprisindeksens matvarepriser.

Årsaken til den lave prisveksten forklares økt effektivitet innen distribusjon og transport av varer. Til tross for at det er få og store aktører i dagligvarebransjen kan priskonkurranse mellom de store dagligvarekjedene for å beholde og vinne markedsandeler også være med på å forklare den lave veksten i matvareprisene, i følge SSB.