Sterkt kritiske til analyse av konkurranse i melkesektoren

Publisert:

En professorgruppe oppnevnt av Virke har vurdert Statens landbruksforvaltnings (SLF) evaluering av konkurransen i melkesektoren, og påpeker store svakheter ved analysen. Landbruksmyndighetenes påstand om at konkurransen i dette markedet utvikler seg tilfredsstillende , avvises. Professorgruppen konstaterer at Det er i hvert fall sikkert at Stortingets mål om økt aktivitet, konkurranse og mangfold i markedet ikke er oppfylt.

Professorgruppen, som består av Trond Bjørnenak (NHH), Nils Henrik M von der Fehr (UiO), Espen Moen (BI) og Christian Riis (BI), påpeker at investeringsnivået hos Synnøve Finden og Q-meieriene er bekymringsfullt lavt, både i fysiske anlegg og i markedsføring. Tine styrker sin konkurranseposisjon, og de konkurranserettede tiltakene er derfor utilstrekkelige i forhold til Stortingets målsetning. Dette er stikk i strid med SLF sin evaluering av de samme tiltakene.

SLF som høsten 2012 evaluerte de konkurransepolitiske tiltakene i pris-utjevningsordningen for melk, hadde til hensikt å se om tiltakene sikrer konkurranse på like vilkår i melkesektoren. SLF konkluderte med at det fortsatt er behov for å videreføre de konkurranserettede tiltakene for de uavhengige aktørene i melke-markedet, men de hevdet likevel at tiltakene har medført en lønnsomhet hos Tines konkurrenter som innebærer at tiltakene delvis kan trappes ned.

Virke har fått en egen professorgruppe til å gå igjennom SLF sin evaluering av tiltakene. Regnskapsanalysen som SLF bygger sin anbefaling på, mener professorene "gir liten mening ", bl.a. fordi SLF unnlater å gjøre regnskapsfaglige korrigeringer som er "helt grunnleggende for en meningsfull analyse av lønn-somheten i meierivirksomheten". Analysen viser videre at selv om de regnskaps-messige resultatene er forbedret for Synnøve Finden og Q-meieriene, er lønnsomheten fortsatt svak. Dagens konkurranserettede tiltak, som SLF sågar mener kan reduseres, er åpenbart ikke tilstrekkelige til å skape like vilkår. Som også påpekt i professorgruppens tidligere rapporter (senest september 2012) er det manglende regulering av råvareprisen på melk som er det største problemet, fordi Tines egenkapitalkostnader i dag er bygget inn i denne prisen. Da må Tines konkurrenter betale dobbelt opp.

Virke mener det er svært bekymringsfullt at landbruksmyndighetene ikke følger opp Stortingets forutsetninger mht. å etablere konkurransevilkår som legger til rette for at det skal være mulig å oppnå normal avkastning på investert kapital hos Tines konkurrenter, gitt at de er minst like effektive som Tine. Det er åpenbart at dagens rammebetingelser viderefører en konkurransevridende høy melkepris i favør av Tine, og som gjør at de private aktørene de facto subsidierer Tine. Dette skyldes i hovedsak den kapitalfeilen professorgruppen har påvist i melkeprisen, og som SLF har avvist å utrede nærmere. Dermed bommer også SLF på dimensjonering av den feilrettingen av melkeprisen som de konkurransepolitiske tiltakene må måles opp mot.

Professorgruppens økonomifaglige konklusjoner støttes også av at det siden 2007 ikke har kommet noen nyetableringer i det norske meierimarkedet. Tine møter fortsatt konkurranse fra kun tre aktører. Tine har også styrket sin fremtidige posisjon gjennom betydelige investeringer og overlegen markedsføringskapasitet. På dette grunnlag stiller professorgruppen seg undrende til SLF sin konklusjon om økt konkurranse. Etter Virkes mening kan Stortinget ikke slå seg til ro med en politikkutforming som ikke følger opp klare forutsetninger og vedtak om konkurranse på like vilkår, og en evaluering som ikke vil analysere dette.

Rapporten fra evalueringen finner du her.