Stort potensial for bedre innkjøpskompetanse

Publisert:

Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten er en tydelig anerkjennelse av konsulentnæringens bidrag til en bedre og mer velfungerende offentlig sektor.

Konsulenter

Virke forventer nå at Regjeringen bidrar til å heve statens innkjøpskompetanse slik at man kan oppnå enda bedre anskaffelser av rådgivningstjenester i fremtiden.

Riksrevisjonen la denne uken frem sin undersøkelse av konsulentbruk i staten. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere statens bruk av konsulenter, herunder å se nærmere på årsaker til at konsulentbruken eventuelt ikke er målrettet og hensiktsmessig.

Virke organiserer majoriteten av den norske consultingbransjen og er tilfreds med at Riksrevisjonen har foretatt en nærmere granskning av næringens rolle i relasjon til offentlig sektor.

- Riksrevisjonens rapport er en tydelig anerkjennelse av at consultingnæringen spiller en viktig rolle for å lykkes med å utvikle en bedre og mer velfungerende offentlig sektor, sier direktør i Virke kunnskap og teknologi Alisdair Munro.

- På mange måter har consultingnæringen gått fra å være en tjenesteleverandør til å bli en velferdsleverandør i møte med de problemstillinger den er satt til å løse for statlige oppdragsgivere,

Munro viser til at mange av oppdragene consultingnæringen utfører for offentlig sektor handler om å utvikle bedre tjenester og løsninger som bidrar til mer effektiv ressursbruk. Dette legger i neste omgang grunnlaget for en enklere og bedre hverdag for innbyggerne.

Bedre innkjøps- og bestillerkompetanse

Munro mener Riksrevisjonens rapport langt på vei renvasker konsulentbransjen i forlengelsen av den kritikk som har rammet næringen etter enkelte statlige oppdrag. Riksrevisjonen konkluderer blant annet med at bruken av konsulenttjenester i stor grad har sammenheng med moderniseringen av statlig forvaltning.

Det vises videre til at statlige virksomheter har potensial til å bedre prosessen med kjøp og bruk av konsulenttjenester. Virke forventer at Riksrevisjonens rapport bidrar til økt satsing på bedre innkjøpskompetanse i offentlig sektor:

- Riksrevisjonen peker på at innkjøpskompetansen i relasjon til anskaffelser av konsulenttjenester bør forbedres, sier Munro.

- Dette er også noe vi har pekt på ved flere anledninger, og som vi nå forventer at regjeringen tar på alvor. Fra vår side tror vi økt satsing på bedre innkjøpskompetanse er det viktigste virkemiddelet for å unngå at kjøp av rådgivningsprosjekter ender med fiasko. I tillegg må det etablere en felles enhet med tydelig oppfølgnings og resultatansvar som påser at prosjekter der konsulenter er involvert følges opp og at det settes riktige og mål og krav til prosjektene.