Svak bedring i bransjens formkurve

Publisert:

​Årets ferske omsetningsstatistikk for markedsanalysebransjen viser beskjeden vekst for bransjen. Blant virksomhetene som deltar i årets rapportering, har omsetning justert for internkjøp gått opp med 0,4 prosent i 2015.  Det mest spennende med årets statistikk, er den store variasjonen i utviklingen mellom selskapene. i

​Virke henter årlig inn omsetningstall for virksomhetene som inngår i markedsanalysebransjen. Hensikten er å gi et bilde over bransjens utvikling målt ved endring av selskapenes inntekter. Selskaper som har rapportert tidligere år, men som ikke har rapportert i år, er oppført med uendret omsetning i 2014 og 2015. For 2015 gjelder dette to selskaper med en samlet omsetning på 10,95 millioner kroner i 2014. Vi har gjort det på den måten for å foreta en konsistent vurdering av utviklingen over tid.

Fra nedgang til oppgang
Fra 2013 til 2014 sank bransjens samlede omsetning justert for internkjøp med 0,9 prosent, eller drøyt 7,4 millioner kroner. Nedgang ble snudd til oppgang gjennom 2015 gjennom en beregnet netto omsetningsvekst på 0,4 prosent. I kroner er endringen på 3,3 millioner. Med andre ord viser bransjens formkurve viser bedring, men forbedringen er nokså marginal. Dette må også ses i sammenheng med at omsetningsstatistikken ikke justeres for årlig prisstigning. 

Hvem spiser mest av kaken?
Markedsanalysebransjen er fortsatt en næring med få og store aktører. I 2015 – som i 2014 og tidligere år – er det TNS Gallup, Nielsen, Norstat Norge og Ipsos som dominerer. Tre av disse selskapene har imidlertid opplevd omsetningsnedgang gjennom det siste året. I sum har denne nedgangen vært på 6 prosent og bidrar til å redusere samlet markedsandel (målt ved tilgjengelige omsetningstall) for de fire store med 3 prosentpoeng. 

De som gjennom 2015 hadde størst vekst, er Sentio Research, Epinion og YouGov Norway som i sum har økt omsetningen med tjukke 24 millioner kroner.  De tre "rakettene" som preget bransjestatistikken som ble presentert i fjor (Epinion, Opinion og Norfakta Markedsanalyse) opplevde til sammenligning en samlet omsetningsvekst i 2015 på 13,8 millioner kroner – mot 35 millioner kroner i samlet vekst fra 2013 til 2014.

Oljebremsen påvirker omsetningen
Målt i både prosent og kroner, er de senere års endring i bransjens omsetning fra år til år nokså beskjeden. Da vi oppsummerte fjorårets bransjestatistikk, antok vi at utviklingen hang nært sammen med den generelle utviklingen i norsk økonomi. Vi pekte likeledes på at bransjespesifikke forhold knyttet til den pågående bransjeglidningen påvirker omsetningsutviklingen til selskapene som inngår i statistikkgrunnlaget. Det er grunn til å tro at dette også er tilfellet i møte med bransjens omsetningsutvikling i 2015.

Gjennom 2015 har den generelle økonomiske situasjonen endret seg sammenlignet med året før. Svak og fallende oljepris har medført lavere økonomisk aktivitetsnivå og høyere arbeidsledighet på Sør- og Vestlandet. Samtidig har svakere kronekurs medført bedre konkurranseevne for viktige næringer med stor utbredelse i andre deler av landet. Spesielt har eksportrettet industri, reiselivsnæringene og akvakulturnæringen fått god drahjelp og styrket konkurranseevne gjennom kronesvekkelsen. Dette har bidratt til økt aktivitetsnivå i Nord-Norge og deler av innlandet. På det sentrale Østlandet har man foreløpig ikke merket konjunkturomslaget i nevneverdig grad. Unntaket er for enkeltnæringer nært knyttet opp mot bransjer som er negativt påvirket av lavere olje og gassrelatert virksomhet.

Pågående bransjeglidning
Vi antar at den pågående bransjeglidningen også har påvirket omsetningsevnen til den tradisjonelle markedsanalysebransjen gjennom 2015. Likeledes tror vi omsetningsstatistikken som presenteres med utgangspunkt i tallene fra de tradisjonelle byråene, på langt nær gir et komplett bilde av den samlede omsetningen knyttet til markedsanalyse i Norge.

Fra Virkes side registrerer vi at flere av aktørene i den tradisjonelle markedsanalysebransjen enten foretar, eller har ambisjoner om å gjennomføre, gjennomgripende endringer i egen forretningsvirksomhet for å imøtegå økt konkurranse fra utfordrere utenfor egen bransje. De strategiske alternativene som er valgt varierer, men peker i sum tydelig i retning av økt fokus på teknologi og større oppmerksomhet om muligheten for å bli kundenes fortrolige rådgiver.  Som markedsanalysebransjens hoved- og arbeidsgiverorganisasjon står vi beredt til å være en partner i den pågående omstillingen av næringen.