Tariffoppgjøret 2017

Publisert:

Fredag 17. mars ble det enighet mellom Virke, LO og YS i mellomoppgjøret 2017 innenfor handel, service og tjenesteytende næringer.

Signering av avtale

Det fremforhandlede resultatet er innenfor den økonomiske rammen på 2,4 % årslønnsvekst som ble lagt gjennom forhandlingene i frontfaget mellom LO og NHO. Vi mener det er et ansvarlig resultat som sikrer arbeidsplasser og bidrar til det viktige omstillingsarbeidet vi er midt oppe i. Samtidig er det et resultat vi har gode grunner til å være fornøyd med, da vi både har holdt oss innenfor rammen i frontfaget og er blitt enige om å se på garantilønnsordningene.

Virke er opptatt av å være lojal til den økonomiske rammen på forventet årslønnsvekst som avtales i frontfaget. Samtidig er det viktig å tilpasse innretning og profil på lønnsreguleringen til våre avtaler. Det innebærer at det ikke er gitt tillegg ut over garantilønnsreguleringer på de store overenskomstene innenfor handel, grossist og funksjonærsjiktet, mens det på de øvrige overenskomstene er gitt enten 50 øre pr time eller 2 kroner pr time avhengig av hvor lønnsnivået innenfor den enkelte overenskomst er sammenlignet med 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

For Fritids- og opplevelsesavtalen mellom Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund, som omfatter tariffbundne treningssentre, ble det avtalt et lønnstillegg på 2 kroner pr time med virkning fra 1. april 2017. Oppgjøret er nå ute på uravstemning med svarfrist 18. april. De avtalte tilleggene skal ikke effektueres før etter svarfristen og oppgjøret er vedtatt. Det blir sendt ut eget Tariffnytt om dette til de virksomhetene som er tariffbundet.

I tillegg har partene avtalt at det nedsettes partssammensatte utvalg med LO og YS på hovedorganisasjonsnivå som skal se på garantilønnsordningene som er i noen av våre overenskomster. Utvalgene skal fram mot hovedoppgjøret i 2018 gjennomgå og utrede hvorvidt de ulike garantilønnssatsene står i rimelig forhold til den faktiske gjennomsnittslønnen i overenskomstområdene. Dette utvalgsarbeidet er et viktig gjennombrudd for Virke, da garantilønnsordningene har gitt høye lønnstillegg de siste årene – særlig på grossistområdet, men også innenfor handel – og berører mange av Virkes medlemsvirksomheter.

Har du spørsmål kontakt forhandlingssjef Ann Torunn Tallaksen Mob: +47 930 94 602 •