Tilsynsetatenes fellesaksjon

Publisert:

​Tilsynsetatene har i løpet av de siste årene hatt tre større fellesaksjoner hvor hensikten har vært å kontrollere om virksomhetene etterlever HMS-forskriftenes krav. Det planlegges en ny fellesaksjon i uke 19 i år. Temaet er avvikshåndtering.

​Årets fellesaksjon vil spesielt fokusere på virksomhetenes systemer for å håndtere avvik. Målet er å bidra til at virksomhetene på en bedre og mer helhetlig måte forstår kravet som regelverket stiller til å ha gode og helhetlige systemer for aviksbehandling. Aksjonen skal spesielt fokusere på virksomhetenes internkontrollsystem, og da særlig det som gjelder avvikshåndtering. Virksomhetene skal ha et levende og fungerende system for avviksbehandling i sitt internkontrollsystem. Systemet skal inneholde rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av regelverket.

Gjennom aksjonen ønsker tilsynsetatene å øke virksomhetenes besvissthet og kompetanse om risikoforebyggende arbeid. På denne måten sikres økt sikkerhet på norske arbeidsplasser. Det er utviklet en ny veileder som omhandler disse temaene. Veilederen har tittelen "Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den".

Tilsynsetatene planlegge å føre tilsyn med ca. 800 virksomheter innen hotell og overnatting, samt næringsmiddelbransjen. Flest mulig av tilsynene i virksomhetene skal gjennomføres av flere tilsynsetater samtidig. Alle virksomheter som får tilsyn, vil bli varslet på forhånd.

Disse etatene deltar i fellesaksjonen:

Tidligere aksjoner har gitt gode resultater i form av læring blant virksomhetene som har fått tilsynsbesøk. I tilknytting til hver aksjon har det vært utarbeidet egne veiledere. Veileder som ble benyttet ved aksjonen i 2012 var "Kontroll med risiko gir gevinst".

Når resultatene fra aksjonen foreligger vil tilsynsetatene invitere bransjene til et evaluerings- og oppsummeringsmøte. Eventuelle spørsmål kan skje ved henvendelse til prosjektleder: , tlf. 916 44 654.