Transport - fakta om vegtilsyn

Publisert:

​Transportbransjen er en av fem spesielt utsatte næringer som Arbeidstilsynet har egne nasjonale satsinger mot i 2013-2016. Satsingen i transport starter i 2015 og rettes særlig mot gods- og turbildelen. Målet er blant annet at virksomhetene gjennom kontroll og veiledning skal få økt kunnskap om reglene for norsk arbeidsliv og at de skal følge reglene.

​Satsingen skal også bidra til
  • å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser, med fokus på de mest grunnleggende forhold.
  • at arbeidsulykker og arbeidsrelaterte belastninger som kan føre til sykefravær og helseplager reduseres.

Utfordringer i bransjen

Flere yrkesgrupper i transportnæringen har utfordringer knyttet til arbeidstid. Lange arbeidsdager og arbeidsuker samt skift- og nattarbeid er utbredt. Manuell håndtering av gods og varer gir økt risiko for ergonomiske belastinger og ulykker i deler av næringen.

Transportbransjen er en av de mest ulykkesutsatte bransjene. Når det skjer arbeidsulykker i næringen, så er skadene ofte alvorlige. De siste årene har omtrent halvparten av de registrerte dødsulykkene i transportnæringen vært trafikkulykker.

Deler av næringen preges også i økende grad av virksomheter som bryter Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Slik gjennomføres tilsynene

Gjennom kontroll og samarbeid med andre etater skal vi gjøre det vanskeligere for de useriøse og drive i strid med reglene for arbeidslivet.

Arbeidstilsynet skal gjennomføre rundt 1000 tilsyn innen gods- og turbilbransjen i 2015.

En del av tilsynene vil være samtidige eller koordinert med andre kontrolletater og politiet. Tilsyn langs veg vil alltid gjennomføres sammen med Statens vegvesen.

Arbeidstilsynets tilsyn langs veg starter ved at inspektøren stiller sjåføren en del spørsmål ut ifra en sjekkliste og ber om skriftlige opplysninger, som for eksempel dokumentasjon på sakkyndig kontroll av kran.I tillegg stilles noen spørsmål for å få kjennskap til virksomheten, og for at inspektøren skal få opplysninger som kan være nyttige i det videre arbeidet i gjennomføring av tilsynet.

Videre oppfølging kan variere men skjer i hovedsak i dialog med arbeidsgiver og verneombud/ ansattes representant.

Tema for tilsyn langs veg

På baksiden er det en oversikt over tema som er aktuelle for tilsyn som gjennomføres langs veg.

Mer informasjon om de enkelte temaene på:  www.arbeidstilsynet.no