Treningsbransjen opplever konkurranse på ulike vilkår

Publisert:

Virke har gjennomført en undersøkelse som viser at 65 prosent av private treningssentre sier de er utsatt for offentlig subsidiert konkurranse. Den subsidierte konkurransen kommer i første rekke fra kommunale treningssentre, Frisklivssentraler og fra treningssentre som mottar spillemidler fra Norsk tipping.

- Det er svært uheldig at offentlig finansierte treningssentre driver sin virksomhet med konkurransevridende offentlig støtte, sier Anne Thidemann, direktør for Virke Trening.

Subsidieringen skjer ved at kommunale midler også benyttes til å finansiere kommersielle aktiviteter i markedet, såkalt kryssubsidiering. Private treningssentre er seriøse bedrifter som har eierskap, sysselsetting og investeringer over landegrensene i EØS. De private sentrene driver med aktivt forebyggings- og folkehelsearbeid. Et av bransjens hovedmål er å få en større andel av befolkningen til drive med fysisk aktivitet og trening. Bransjen driver i tillegg et aktivt antidopingarbeid.

EØS-avtalen har et forbud mot konkurransevridende offentlig støtte til næringsvirksomhet. EFTAs overvåkningsorgan ESA har i to konkrete tilfeller vedtatt at offentlig finansierte treningssentre må drives på ordinære markedsvilkår. I begge sakene ble norske myndigheter pålagt å skille ut den kommersielle virksomheten i en regnskapsmessig enhet, samt å selge tjenester fra offentlige finansierte treningssentre til markedspris. Sakene dette gjelder er Studensamskipnaden i Bergen og Kippermoen treningssenter i Vefsn kommune. ESA konkluderte i sistnevnte sak at den kommersielle aktiviteten på Kippermoen i tillegg må dekke kostnader knyttet til oppgradering og utvidelse av treningssenteret.

Virke forventer at regjeringen og kommunene følger opp disse vedtakene, og bidrar til å unngå ulovlig offentlig støtte i fremtiden. Dette er særlig aktualisert av opplegget med Frisklivssentraler som nå rulles ut i kommunene. Deler av Frisklivssentralenes aktivitet er i direkte konkurranse med private treningssentre. Virke er samtidig svært opptatt av at spillemidler fra Norsk Tipping brukes på riktig måte. Spillemidler er å betrakte som offentlige midler på lik linje med for eksempel NRK-lisensen. Dersom spillemidler benyttes til investeringer i treningssentre og liknende tilbud så må dette skje i tråd med reglene for offentlig støtte i EØS-avtalen.

Virke har gjennom undersøkelsen fått god oversikt over omfanget av offentlig subsidierte konkurranse i treningsbransjen. Virke vil følge opp sakene både overfor de berørte medlemsvirksomhetene, regjeringen og kommunene.

Les Kippermoensaken her.

Les ESAs pressemelding i Kippermoensaken her.

Les ESAs vedtak i Kippermoensaken her.

Les ESAs vedtak i saken om Studentsamskipnaden i Bergen her.