Tydelige spor etter Virkes innspill

Publisert:

Regjeringens ferske stortingsmelding om it-politikk setter brukeren i sentrum og fastslår at effektiv bruk av IKT styrker næringslivets konkurranseevne og øker samfunnets totale produktivitet.

Direktør for Virke kunnskap og teknologi Alisdair Munro mener stortingsmeldingen er et godt utgangspunkt for en bedre digitaliseringspolitikk i møte med de utfordringene man står ovenfor på området for IKT. Samtidig er han svært fornøyd med at Regjeringen har lyttet til Virkes innspill i forbindelse med utarbeidelsen av meldingen.

Regjeringens stortingsmelding om it-politikk bærer tittelen Digital Agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Allerede gjennom tittelen gjøres regjeringens målsettinger på politikkområdet tydelig. Videre er det fem hovedprioriteringer som regjeringen har lagt vekt på i forbindelse med tiltakene som foreslås: 

  • Brukeren i sentrum

  • IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet
  • Styrket digital kompetanse og deltakelse
  • Effektiv digitalisering av offentlig sektor
  • Godt personvern og god informasjonssikkerhet

Hele stortingsmeldingen kan leses her >>

Gjennomslag for Virkes innspill

Virke har sammen med sine medlemmer innen Consulting og ikt-bransjen vært opptatt av at myndighetenes it-politikk må utformes slik at den tar hensyn til de viktigste utfordringene som står i veien for økt digitalisering og samordning innen offentlig sektor. Flere av innspillene fra Virke er tatt direkte hensyn til i stortingsmeldingen, og vil sammen med meldingens øvrige innhold bidra til en bedre og mer profesjonell forvaltning.

Direktør for Virke kunnskap og teknologi Alisdair Munro er spesielt fornøyd med at man legger større vekt på fellesløsninger på tvers av ulike forvaltningsområder og ulike forvaltningsnivå. Dette vil bidra til lavere kostnader og medvirke til bedre samordning ved at de ulike systemene kan integreres med sikte på gjensidig informasjonsutveksling. Munro ser dette også som en mulighet til å komme nærmere visjonen om at all informasjon som det offentlige har behov for, gjenbrukes etter første gangs innhenting:

-Mye av den informasjonen innbyggerne og næringslivet må rapportere til offentlige virksomheter, er allerede rapportert inn en eller flere ganger før. Målet med regjeringens it-politikk må være å sørge for at all informasjon kan gjenbrukes der det er nødvendig, slik at man unngår gjentatte rapporteringer av samme informasjon til ulike etater og forvaltningsnivåer, sier Munro.

Forpliktende plan for gevinstrealisering

Virke og Munro har tidligere kritisert regjeringen for manglende evne til å stille krav til forpliktende gevinstrealisering i etterkant av effektiviserende ikt-tiltak i offentlig sektor. Også Produktivitetskommisjonen har gjort dette til et tema i sine vurderinger til myndighetene. Munro er glad for at man gjennom Digital Agenda er tydelig på at investeringer i ikt skal gi avkastning i form av økt effektivitet og bedre tjenester:

-I et samfunnsperspektiv har det liten hensikt å bevilge penger til effektiviserende ikt-tiltak dersom man ikke høster effektiviseringsgevinsten etter gjennomført prosjekt. Regjeringen signaliserer gjennom stortingsmeldingen tydeligere og mer forpliktende krav til gevinstrealisering ved statlige ikt-prosjekter. Dette er helt i tråd med vårt innspill til myndighetene og i samsvar med hva som er nødvendig dersom man over tid skal kunne forsvare statens store investeringer på området for ikt og digitalisering, sier Munro.

Munro ber regjeringen raskt gå fra ord til handling i møte med den ferske stortingsmeldingen, og har store forventninger til at man raskt får på plass flere av de foreslåtte tiltakene som beskrives.