UNWTOs globale, etiske regler for turisme

Publisert:

De etiske reglene for private turistforetak er utarbeidet av UNWTO. Under et arrangement i Cordoba, Spania i november 2013 undertegnet 13 nasjonale bransjeforeninger dokumentet – herunder Virke Reise Utland. Vi har dermed forpliktet oss til å arbeide for at våre medlemmer prøver å forme sin produksjon av turisttjenester i den retningen de etiske reglene peker på.

Under finner du en norsk oversettelse av de viktigste punktene i dokumentet som ble undertegnet:

Artikkel 2
Som et redskap for individuell og kollektiv oppfyllelse, bør turisme fremme toleranse, likestilling og menneskerettigheter mens den skal bekjempe utnyttelse av mennesker, spesielt barn.
Artikkel 3
For åoppnåen bærekraftig økonomisk vekst, og samtidig dekke behovene til nåværende ogfremtidigegenerasjoner, er det avgjørende at reiselivsaktørene ivaretar miljøet og naturen. Reiselivsaktiviteter og infrastruktur bør utformesslik at de beskytternaturarven, bevarerressurser og unngår produksjon av avfall. Ideelt sett bør sentrale aktører, spesielt de profesjonelle, bli enige om å innføre begrensninger eller restriksjoner på sine aktiviteter i de mest utsatte områder.
Artikkel 5
Planlegging og drift av reiselivets overnattingstilbud/feriesteder bør ta i bruk det lokale miljøet i utviklingen av destinasjonens økonomiske og sosiale kvaliteter, og bruk av lokal arbeidskraft bør prioriteres der hvor det er mulig. Studier av utbyggingsprosjekters innvirkning på miljøet bør gjennomføres av investorene og reiselivsaktørene. Det må gis åpen informasjon om fremtidige planer og de eventuelle ettervirkninger, samt stimuleres til dialog med den berørte befolkningen.
Artikkel 6
Profesjonelle reiselivsaktørerhar en forpliktelse til å tilby turister objektiv og ærlig informasjon om deres reisemål og om reisevilkår, bekvemmeligheter og opphold. Detersvært viktig at de, i samarbeid med de offentlige myndighetene, tar vare på sine kunders sikkerhet og trygghet, sørger for eventuell hjemreise (dersom bedriften skulle gå konkurs), tilbyr passende forsikring og systemer for bistand, samt at de er beredt til å betale en rettferdig erstatning nårde ikke klarer å fullføre sine kontraktsforpliktelser. Så langt det er mulig bør reiselivsfagfolk bidra til kulturellogåndelig oppfyllelse, særligved å tillate deres kunder å praktisere deresreligionerfritt.
Artikkel 9
Multinasjonalereiselivsbedrifter må verken utnytte sine dominerende stillinger ved sine reisemål, eller påleggekulturelle ellersamfunnsmessigemodeller påvertssamfunnene. I bytte mot investerings- og handelsmuligheter, bør bedriftene involvere seg i lokal utvikling, og unngå at fortjeneste eller overskudd av importi overdreven grad føres tilbake til deres eget land. Både lønnede arbeidstakeres ogselvstendig næringsdrivendes fundamentale rettigheter bør være sikret. Ettersom samarbeid ogforbindelser mellom bedriftene fra både produserende land og fra mottakerland bidrar til en bærekraftigutvikling, bør disse båndene vies spesiell oppmuntring.
Direktør for Virke Reise utland, Rolf Forsdahl, har underskrevet på følgende:
"Jeg bekrefter herved at mitt selskap / min organisasjonen skal søke å følge prinsippene i De Globale Etiske Retningslinjer for Turisme (The UNWTO Global Code of Ethics for Tourism), og til å informere Verdenskomiteen for Reiselivsetikk (the World Committee on Tourism Ethics) om tiltak som er gjennomført for åfremme ogimplementeredisse prinsippene."
Cordoba, Spania, 7. november 2013