Vellykket dialogmøte mellom regjeringen og ideell sektor

Publisert:

​Det ble 11. juni avholdt halvårlig dialogmøte mellom partene i Samarbeidsavtalen. Det var et konstruktivt møte, med enighet om oppfølging av flere punkter.

​Temaene var pensjonskostnader, regelverket for offentlig støtte, kunnskapsbygging om ideell sektors kvaliteter, innovasjon i omsorg valgkampdebatt i Virke 19. august og oppfølging av møtene med EU-kommisjonen 19. august.

Når det gjelder pensjonskostnader så orienterte Virke om arbeidet med å innhente informasjon fra medlemmene. Virke vil så snart som mulig oversende dokumentasjon og fakta om tariffordninger og pensjonskostnader til regjeringen. Virke understreket overfor Fornyingsministeren at fakta og opplysninger om pensjonskostnader må tas med i politikkutformingen for ideell sektor fremover.

- Det er en kjent sak at pensjonskostnader for ideelle aktører med offentlig like tariffordninger gjør det nær sagt umulig å konkurrere på like vilkår med offentlige og private aktører sier Gerhard Salicath i Virke.

- Opplysninger om pensjonskostnadene og uforutsigbarheten dette fører til må tas med i politikkutformingen for å bidra til likeverdige vilkår, fortsetter han.

Trenger mer kunnskap

Virke ba i tillegg regjeringen om å bidra til mer forskning og kunnskapsbygging om ideell sektors kvaliteter og egenskaper. Ideell sektor i Norge vil også stå overfor omstillinger og kvalitetshevinger i årene fremover. Stortingsmeldingene om pasientsikkerhet og om innovasjon i omsorg peker på ideell sektor som en viktige bidragsyter. Det er et reelt behov for å øke kunnskapen om ideell sektors evne til omstilling og vekst, blant annet på organisering og finansiering. Det er i tillegg behov for å gjøre sektoren mer kjent i det offentlige rom. Ideelle står for 60 prosent av rusomsorg, rundt 11 prosent av psykiatrien, rundt 6 prosent av somatiske sykehus og rundt 5,5 prosent av sykehjemsdrift. Ideelle leverer i tillegg viktige tilbud for spesielle pasientgrupper. Ideelle aktører er i tillegg viktige bidragsytere i barnevernet.  Virke vil følge opp dette overfor regjeringen.

FAD orienterte om handlingsrommet i reglene for statsstøtte til tjenester av allmenn økonomisk interesse. Det ligger her flere muligheter som må utredes og avklares mer. Virke er svært tilfreds med at FAD ser nærmere på dette handlingsrommet. FAD arbeider i tillegg med en veileder for disse reglene. FAD vil invitere partene i samarbeidsavtalen til å komme med innspill.