Vellykket innspillsmøte om åpne søkerlister

Publisert:

​Denne uken møtte Virke, HR Norge og Lederne politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å drøfte utfordringene knyttet til åpne søkerlister. Det ble et vellykket innspillsmøte med konstruktiv dialog om en viktig problemstilling.

Virke avholdt sammen med HR Norge og Lederne et vellykket innspillsmøte med politisk ledelse i KMD om åpne søkerlister.

​Sammen med HR Norge og Lederne har Virke tatt til orde for en endring i loven som stiller krav til åpne søkerlister ved offentlige ansettelsesprosesser. Dette i forlengelsen av regjeringens pågående evaluering av offentlighetsloven. I forbindelse med dette felles initiativet på tvers av organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden avholdt Virke sammen med HR Norge og Lederne et felles innspillsmøte med politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hensikten med møtet var å drøfte mulige alternativer til åpne søkerlister, og peke på hvordan man kan sikre gode ansettelsesprosesser i det offentlige uten å stille krav til at navnet på søkerne skal offentliggjøres.

Kvalifikasjonsprinsippet undergraves
Direktør for Virke kunnskap og teknologi Alisdair Munro mener åpne søkerlister undergraver kvalifikasjonsprinsippet:

- Alle organisasjoner ønsker å tiltrekke seg best mulige medarbeidere og ledere uansett sektor og bransje. Det viktigste med enhver rekruttering er å gjøre alt man kan for å få den beste kandidaten. Åpne søkerlister er til hinder for dette, ved at de beste kandidatene enten lar være å søke, eller trekker seg når krav til offentliggjøring av navn på søkerlisten kommer, sier Munro.

Munro har selv bakgrunn fra lederrekrutteringsbransjen, og har flere eksempler på rekrutteringsprosesser der gode kandidater fra privat sektor avstår fra å søke på stillinger i det offentlige på grunn av åpne søkerlister. Dette bekreftes også av andre i lederrekrutteringsbransjen, og av personer innen hr-stillinger i stat og kommunesektoren. Media har også omtalt flere enkelttilfeller der åpne søkerlister har medført at hele, eller deler av søkermassen, har trukket seg på grunn av offentliggjøring.

3 av 4 mener åpne søkerlister ikke fungerer
Gjennom en undersøkelse Virke har utført i samarbeid med HR Norge (blant personer som er direkte involvert i offentlige rekrutteringsprosesser) fremkommer det at hele 65 prosent av de spurte har opplevd at gode kandidater har trukket seg eller latt være å søke fordi navnet deres vil bli offentliggjort. Undersøkelsen viser også at 3 av 4 av de spurte mener at informasjonen som offentliggjøres på de offentlige søkerlistene ikke gir noen selvstendige trygghet for at ansettelsesprosessene har foregått på en riktig måte.

Alisdair Munro viser til at flere kommuner og statlige etater gjennom høringsrunden knyttet til regjeringens evaluering av offentlighetsloven har gitt tydelig uttrykk for hvor problematisk åpne søkerlister er. Dette bør etter Munros oppfatning også få konsekvenser for hvordan regjeringen følger opp evalueringen.

Munro vil sammen med HR Norge og Lederne nå forfølge saken videre gjennom videre politisk dialog.