Vellykket ministermøte

Publisert:

​Styret i Virkes bransjefelleskap for consultingbransjen møtte onsdag kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner til rådslag om hvordan man utvikler en bedre og mer velfungerende offentlig sektor. Hensikten med møtet var å synliggjøre viktige utfordringer og løsninger på området for ledelse, digitalisering og samordning.

Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Virkes bransjefellesskap for consultingbransjen går under navnet Consulting Norge og omfatter landets ledende selskaper innenfor strategisk rådgivning. Selskapene representerer i mange sammenhenger det utøvende ledd som gjør myndighetenes ambisjoner på området for ledelse, digitalisering og samordning praktisk mulig. Gjennom dagens møte med statsråd Jan-Tore Sanner og statssekretær Paul Chaffey fikk man løftet frem viktige utfordringer på disse områdende. I tillegg ble det pekt på konkrete anbefalinger og forslag til tiltak som kan bidra til å utvikle en enda bedre og mer velfungerende sektor.

Nyttig rådslag
Direktør for Virke kunnskap og teknologi Alisdair Munro er takknemlig for moderniseringsministerens vilje til å lytte direkte til consultingbransjen for å gå gode innspill til forbedringer. Munro understreker at hensikten med møtet ikke var å be om mer ressurser, men å løfte frem sentrale tema der aktørene i næringen har gode forutsetninger for å gi kloke råd om hvordan man kan få til faktisk endring på sentrale områder som statsråden gjennom sitt politikkområde har ansvar for å følge opp.

-Møtet avdekket at politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet langt på vei deler consultingbransjens virkelighetsbilde av situasjonen innen forvaltningssystemet. Nå er det viktig at man gjennom utøvelsen av politisk lederskap følger opp med konkrete tiltak som bidrar til fortgang i arbeidet med å ta i bruk mulighetene som følger av teknologisk utvikling. Spesielt er det viktig at man evner å sette innbyggerens behov i sentrum i digitaliseringspolitikken, og gjennom dette også lykkes med en bedre samordning av de ulike tjenestene innen offentlig forvaltning, sier Munro.

Bedre ledelse
Munro trekker også frem bedre ledelse i offentlig sektor som et viktig moment consultingbransjen er opptatt av. Munro viser her spesielt til at ledelse handler om å ha vilje og evne til faktisk å ville noe, og at godt lederskap bidrar til bedre styring, mer tilfredse ansatte og mer fornøyde brukere.

Dersom du ønsker å vite mer om Consulting Norge, ta kontakt med direktør Alisdair Munro.