Videresending av TV-kanaler i treningssentre

Treningssentres ansvar etter åndsverkloven § 34.

Med videresending menes:  
At har en parabolantenne, fellesantenne, herunder fellesantenne med RiksTV-avtale, eller lignende, som fungerer som et mellomledd mellom kringkaster og sluttbruker.
Distributører (for eksempel treningssenter) som på eget initiativ tar imot kringkastingssignaler via fellesantenne eller parabol, og videresender disse signalene til flere enn ett uttak, må innhente samtykke til dette og betale vederlag for bruken. Slikt samtykke fås hos Norwaco.
Videresending reguleres av åndsverkloven § 34. Det er den som forestår videresendingen som er ansvarlig etter loven. Videresendingen innebærer en tilgjengeliggjøring til allmennheten. Dette ligger innenfor rettighetshavernes enerett, og det kreves derfor samtykke fra rettighetshaverne.
Norwaco er en organisasjon av norske rettighetshaverorganisasjoner og representerer disse. Organisasjonen er i tillegg godkjent av Kulturdepartementet som representant for ikke-organiserte rettighetshavere.
Merk:
Dersom treningssenteret får signaler levert fra for eksempel Canal Digital Kabel-TV AS, Get AS eller Altibox AS, er det disse aktørene som er videresendere og som derfor skal dekke vederlaget. Det gjøres oppmerksom på at enkelte slike aktører også kan levere utstyr (for eksempel programkort) til å hente ned kringkastingssignaler. Slikt utstyr har en rent teknisk funksjon, og innebærer således ikke noen rettighetsklarering av innholdet i programkanalene. I slike tilfeller er det treningssenteret selv som er avtale- og vederlagspliktig.
Nærmere informasjon om videresending finnes på www.norwaco.no og www.clara.no.
Ta kontakt med Norwaco på eller på telefon 23 31 68 00 ved spørsmål om videresending.