Viktig innspurt i Stortinget for ideell sektor

Publisert:

​ Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon og direktør i Virke Ideell Inger Helene Venås gir en siste felles appell til Stortinget som på torsdag skal avgi sin innstilling knyttet til ny lov om offentlige anskaffelser.

- Vi har klare forventninger til at de ideelle ivaretas i den nye loven. Forslaget slik det ligger fra regjeringen er for lite konkret på hvordan ambisjonene om å sikre ideelle ivaretas. Stortinget må sikre at offentlige innkjøpere kan reservere kontrakter for ideelle, sier de to.

Hvis ikke Stortinget vedtar egne regler for innkjøp av helse- og sosialtjenester som ivaretar de ideelle på en god måte, vil ideelle tilbud gå tapt. Stedet de har valgt for sitt bu

d

s

kap er ikke tilfeldig. Vi er på

Enga,et en bo-, omsorg og rehabiliteringsinstitusjon innen Kirkens Bymisjon. - Vi gir her et tilbud til mennesker som på grunn av langvaring misbruk av rusmidler har behov for medisinsk oppfølging, praktisk bistand og rehabilitering.I en åpen anbudskonkurranse vil dette tilbudet kunne gå tapt. Mange enkeltpersoner vil få svært uforutsigbare og kortsiktige bo- og leveforhold som er avgjørende viktig for deres liv, sier Adelheid Firing Hvambsal. Enga har 35 heldøgnsplasser av lang varighet. 

-Vi forventer at Stortinget anerkjenner de ideelles egenverdi og bruker politiske virkemidler for å legge til rette for en stor ideell sektor.Historiske pensjonskostnader vil lenge ennå skape ulike konkurransevilkår mellom ideelle og kommersielle aktører. Og Stortinget har handlingsrom, sier Inger Helene Venås og peker på at i fortalen til EUs anskaffelses­direktiv anerkjennes det at statene skal ha en omfattende frihet til å bestemme hvordan helse- og sosialtjenester skal organiseres.

Det juridiske handlingsrommet som særlig debatteres er konsekvensene av EU-domstolens avgjørelse i Spezzino. Dommen kan forstås slik at det nye direktivet ikke står i veien for nasjonale reservasjonsregler på visse vilkår for kontrakter innen helse- og sosialfeltet. De peker særlig på at dommene sier at det kan gjøres en skjermet anskaffelse når det er til fellesskapets beste og bidrar til budsjettmessig effektivitet å reservere kontraktstypen.

-Østerrike, Frankrike, Tyskland, har alleen ideell andel på ca 25 %. Nederland har 45 %. I Norge er vi nå nede på 8 %. Vi trenger en aktiv politikk for ivareta ideell sektor, avslutter de to.