Virke ber om forpliktende plan for digitalisering

Publisert:

​Virke deltok tirsdag på Stortingets høring om regjeringens digitaliseringsmelding, som gir en god, tydelig og presis beskrivelse av hvilke tiltak som er nødvendig for å lykkes. Samtidig lanserte vi et nytt forslag om en forpliktende plan for digitalisering av offentlig sektor etter modell fra Nasjonal Transportplan.

​Vårt hovedbudskap er at vi har kommet langt på området for digitalisering av offentlig sektor, men at vi fortsatt har et stort potensial for å fornye, forenkle og forbedre stat- og kommunesektoren gjennom økt bruk av IKT.

Virke anbefaler at det vurderes om det på jevnlig basis bør utarbeides og vedtas en forpliktende plan for digitalisering av offentlig sektor etter modell fra eksempelvis Nasjonal Transportplan.  Gjennom en konkret og mer forpliktende plan kan behovet for ulike IKT-investeringer vurderes i et flerårig perspektiv på tvers av ulike – men ofte også sammenfallende – behov innen offentlig sektor. Ser man IKT-prosjektene i en større sammenheng, oppnår man også større forståelse av hvilke IKT-investeringer som bør prioriteres. Vi unngår samtidig at behovet for viktige investeringer i felleskomponenter som kan gjenbrukes på tvers av offentlig sektor (og som gir høy felles nytte) underordnes sektorvise prosjekter.

Utvidet interesse og forståelse
Virke tror en felles plan etter modell fra eksempelvis NTP vil bidra til utvidet politisk interesse for digitalisering – og større allmenn forståelse av den kritiske betydningen av digital infrastruktur for å bevare og styrke omfanget av, og kvaliteten på, viktige offentlige tjenestetilbud innen bl.a. helse, utdanning, justis og beredskap. 

Vårt forslag må sees i nær sammenheng med at vi over tid forventer at behovet for offentlige investeringer på området for digitalisering vil øke, og at man derfor vil bli stilt overfor et enda større behov for å tenke helhetlig i møte med utbygging og vedlikehold av den digitale motorveien – på samme måte som tilfellet er når det kommer til mer tradisjonelle infrastrukturområder. 

Uforpliktende stortingsmelding
Slik gjeldende stortingsmelding er utformet, er den tydelig på å tegne opp utfordringsbildet og skissere mulighetene digitalisering bidrar til. Den inneholder også viktige og riktige prinsipper for statens IKT-satsing.  Meldingen er imidlertid nokså uforpliktende i møte med hvilke konkrete investeringer som må foretas, og hvilken samlet nytteeffekt man forventer å oppnå i et realøkonomisk perspektiv. Stortingsmeldingen bidrar heller ikke til en forpliktende prioritering av bevilgninger til digitalisering over tid. Dette vil Virke løse gjennom en egen plan i forlengelse av stortingsmeldingen.

Les mer om Digital Agenda her >>