Virke frykter uforutsigbarhet for importører

Publisert:

Virke er kritisk til at Finansdepartementet vil tillate store variasjoner mellom tolldistriktene ved utmåling av overtredelsesgebyr ved brudd på tolltariffen. -Ulik skjønnsutøvelse mellom tolldistriktene vil gi uforutsigbarhet for importørene, sier direktør Bror Stende i Virke.

Norske penger

Forslag fra Finansdepartementet om å fastsette øvre ramme for overtredelsesgebyr i tollforskriften er på høring. Det foreslås i høringsdokumentet at gebyrenes størrelse innenfor disse rammene reguleres i interne retningslinjer fastsatt av Tolldirektoratet. Disse retningslinjene for utmåling av størrelsen på gebyrene må etter Virkes syn være så konkrete som mulig, slik at man unngår forskjellsbehandling fra et tolldistrikt til et annet tolldistrikt. Virke mener f.eks det er grunn til å tro at det vil oppstå forskjellsbehandling mellom tolldistriktene dersom det skal bero på konkret skjønn hvorvidt gebyr i det hele tatt skal ilegges for mindre overtredelser.

Virke mener at det er uheldig dersom det legges opp til en stor skjønnsmargin, også at gebyr kan dobles i "grove tilfeller". -Virke erfarer at ulik skjønnsutøvelse mellom tolldistrikt kan medføre uforutsigbare og uforholdsmessige straffereaksjoner i enkelte tolldistrikt. Virke ser heller ikke behovet for gebyr i denne størrelsesorden, sir Stende.

-Virke anmoder derfor om at det lages konkrete føringer på hvilke overtredelser som skal medføre gebyr, ikke bare mht. gebyrets størrelse. Det bør lages klare retningslinjer i form av rundskriv ol. som overlater minst mulig rom for skjønn, både hva gjelder når gebyr skal ilegges, og størrelsen på gebyrene. Dette av hensyn til forutsigbarhet for næringslivet, sier Stende.