Viktig møte om ideell sektor

Publisert:

Fire mennesker som smiler
f.v: Advokat Anita Sundal, seniorrådgiver Gerhard Salicath, Statssekretær Lars Jacob Hiim, og direktør for Virke Ideell, Inger Helene Venås

I dag inviterte regjeringen til dialogmøte om Samarbeidsavtalen den sammen med KS har inngått med ideell sektor. Store viktige saker sto på dagsorden. – Vi er glad for denne muligheten til jevnlig dialog om de overordnede spørsmålene for ideell sektor, sier Inger Helene Venås direktør for Virke Ideell, som stilte i møtet sammen med Gerhard Salicath og Anita Sundal.

Offentlige anskaffelser

Advokat Karin Fløistad deltok møtet og presenterte sin utredning om EU-rettens handlingsrom for bruk av ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester som hun nylig leverte regjeringen. Hun slo fast at det er et ytterligere handlingsrom for å sikre ideelle i offentlige anskaffelser. Virke understrekte i møtet betydningen av at både forskrift og veileder raskt oppdateres i tråd med det nye definerte handlingsrommet.

Vekst for ideell sektor

Stortinget ba i desember regjeringen om å fastslå et mål om vekst i andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren som skal være organisert og drevet som ideell virksomhet, og på egnet måte legge fram for Stortinget en plan med kortsiktige og langsiktige tiltak for å oppnå dette. Virke Ideell har allerede spilt inn flere muligheter for vekst. I dialogmøtet tok vi opp det konkrete arbeidet med planene, hvordan vil Helse- og omsorgsdepartementet jobbe med dette og når kommer de første planene. Det ble gitt få konkrete svar, men vi fikk løfte om videre informasjon og dialog. Dette er en sak Virke vil følge tett videre.

Historisk pensjon

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) gir regjeringen oppløftende signaler om at de vil følge opp Hippe-utvalget som beskrev løsninger på de historiske pensjonsforpliktelsene, og hvordan det offentlige kan og bør ta ansvar for disse. Virke tok samtidig opp i møtet at det er viktig at Stortinget konkluderer noe tydeligere enn hva regjeringen legger opp til, slik at ideell sektor kan få god trygghet for videre drift. Vi tok også i møtet opp betydningen av at arbeidets fase to følges opp. Hippe har kun sett på helse- og sosial etter avtale med staten. Problemstillingen gjelder mange flere. Løsningen på statlig nivå vil legge føringer på fremtidige løsninger på kommunenivå og i andre bransjer som for eksempel utdanning. Det bør derfor også lages en skisse til hvordan arbeidets fase to kan gjennomføres.

Andre saker

Statssekretær Lars Jacob Hiim ledet møtet som omhandlet en rekke saker relevant for bredden av sektoren. Andre saker som ble drøftet var Navs anbudspraksis knyttet til oppfølings- og avklaringstiltak, Difis veleder om offentlige anskaffelser og hvordan regjeringens sikrer at handlingsrommet er kjent slik at det kan brukes, statsstøtteregelverket knyttet til prosjektmidler for frivillige organisasjoner og kontraktslengde for virksomhet som finansier som tilskudd.