Virke inkasso ber om utvidet svarfrist til forliksrådene

Publisert:

Mange av Virke inkasso opplever dagens frist på 10 dager for tilbakemelding til forliksrådet som vel knapp. Nå har foreningen henvendt seg til myndighetene med forslag om å utvide fristen til 14 dager. Endringen lar seg enkelte gjennomføre dersom myndighetene ønsker dette.

Virke inkasso har i en henvendelse sendt Politidirektoratet tatt opp utfordringene knyttet til at lengre framføringstid for post innenlands gjør at dagens frist på 10 dager for tilbakemelding til forliksrådet etter tvl. §16-5 er for knapp. Ved nærmere undersøkelser i saken viser det seg at denne fristen ikke er lov eller forskriftsregulert noe sted, men beror på en standardinnstilling i forliksrådenes felles saksbehandlingssystem.  Virke inkasso mener det derfor bør være en enkel sak å endre fristen fra dagens 10 til 14 dager.

I henvendelsen til POD skriver foreningen blant annet:

«De praktiske utfordringene med å overholde dagens frist på ti dager lar seg best oppsummere gjennom følgende sitat fra ett av våre inkassobyråmedlemmer:

Forliksrådet får ikke alltid sendt ut sine brev til oss som inkassobyrå samme dag som brevet er datert. Av og til er det helg i mellom med tillegg av 2 til 4 dagers postgang. Vår saksgang tar noe tid i forlengelsen av at vi ofte må føre dialog tilbake til oppdragsgiver (fordringseier). I tillegg kommer tiden det tar fra svaret sendes fra inkassobyrå tilbake til forliksrådet (2-4 dager). Det sier seg selv at fristen på 10 dager blir veldig knapp.

Beskrivelsen er representativ for hvordan flere aktører i inkassobransjen opplever dagens frist etter at normal framføringstid for post innenlands ble endret fra 1.januar 2018.

Vi ser frem til videre dialog om vår henvendelse og håper direktoratet kan bidra til å finne en løsning som gjør at fristen kan utvides med noen dager. Utvidelsen av fristen bør ta høyde for de endringer som vil kunne komme i nær fremtid i forlengelsen av avsluttet høringsrunde knyttet til endringer i Postloven.

Virke inkasso vil holde sine medlemmer oppdatert med hensyn til myndighetenes oppfølgning av saken.