Virke inkasso ber Politidirektoratet bidra til redusert saksbehandlingstid hos Namsmannen

Publisert:

Virke inkasso har i dag sendt Politidirektoratet en henvendelse der vi uttrykker vår bekymring for lang saksbehandlingstid hos Namsmannen. Henvendelsen er en oppfølgning av at flere medlemmer har tatt kontakt for å uttrykke sin bekymring knyttet til dagens situasjon.

I henvendelsen til Politidirektoratet ved politidirektør Odd Reidar Humlegård skriver Virke inkasso blant annet:

«Enkelte av våre medlemmer har redegjort nærmere for hvilken saksbehandlingstid for utleggssaker som de kan lese ut av sitt tilgjengelige tallmateriale. Denne oversikten viser at saksbehandlingstiden varierer fra 13 helt opp til 214 dager. Vi er også kjent med at enkelte av våre medlemmer har mottatt brev fra politidistrikt der man opplyser om en forventet saksbehandlingstid på opp mot 10 måneder for utleggssaker.

Svært uheldig

Virke inkasso trekker videre frem de negative konsekvensene lang saksbehandlingstid har:

«Sett i lys av at man gjennom Politidirektoratets egne retningslinjer opererer med en frist på 60 dager, finner vi de svært uheldig at man i mange tilfeller opererer med en saksbehandlingstid som strekker seg over nærmere ett år. Restansesituasjonen som det redegjøres for i svaret fra direktoratet er tilsvarende å anse som bekymringsfull.

Vi finner det riktig å minne om at lang saksbehandlingstid og manglende oppfølgning av henvendelser innen fastsatt frist gjør det mer krevende for kreditor å få tilbake sitt tilgodehavende enn dersom fristen overholdes. De nærings- og samfunnsmessige konsekvensene av dette er blant annet redusert tilgang til likviditet, med påfølgende økning i soliditets og likviditetsrisiko. Dette svekker i neste omgang næringslivets verdiskapings- og sysselsettingspotensial.

For inkassoselskapene er lang saksbehandlingstid utfordrende i relasjon til næringens behov for løpende kostnadsdekning i forlengelsen av de oppgaver de utfører for sine oppdragsgivere. Lang saksbehandlingstid er også utfordrende i relasjon til merarbeidet som knytter seg til å etterspørre status på saker som ikke blir fulgt opp av Namsmannen innen fastsatt frist. Vi registrerer i den anledning at POD i sin tilbakemelding til oss (17.01) påpeker at purrehenvendelsene fra inkassator er en tidstyv i en hektisk hverdag. Her finner vi det riktig å anføre at lang saksbehandling hos mange av landets namsmenn er en vesentlig belastning for våre medlemmer – og at det ikke er urimelig å forvente at det enkelte inkassoforetak etterspør status på saker der direktoratets frist for behandling oversittes med både uker og måneder».

Oppfordring til forbedring

Virke inkasso avslutter henvendelsen med en klar oppfordring til Politidirektoratet:

«Vi ber direktoratet ser nærmere på hvordan man kan iverksette konkrete tiltak som bidrar til at fristene for saksbehandling overholdes. Etter vår oppfatning innebærer dette blant annet å sørge for tilstrekkelig kompetanse hos aktuelle ansatte hos namsmannen og tydeligere prioriteringer som gjør namsmannens oppgaveløsning mulig. Vi deler ellers etatens uttrykte forventning om at innfasing av ny teknologi vil gi økt effektivitet i saksbehandlingen. Samtidig er vi bekymret for at innfasingen av nye systemer på kort sikt vil kunne medføre ytterligere forverring av dagens restansesituasjon i forbindelse med implementering og opplæring, og ber i den forbindelse direktoratet se nærmere på hvordan dette kan unngås».

Dersom du har innspill til temaet eller synspunkter knyttet til Virke inkassos engasjement i denne saken, ber vi deg ta kontakt med foreningen ved leder Iman Winkelman. Kontaktinformasjon under.