Virke inkasso har avgitt høringssvar i forbindelse med ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet

Publisert:

Virke inkasso har gitt myndighetene innspill på hvordan den nye loven om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet bør utformes. Gjennom høringssvaret fremhever Virke inkasso viktigheten av at kredittopplysninger fortsatt bør kunne brukes i forbindelse med innfordringsprosessen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utkast til lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet på høring 19.desember 2017. Loven skal erstatte gjeldende forskrifts- og konsesjonsregulering, som bortfaller når nytt personvernregelverk, som blant annet gjennomfører EUs personvernforordning (EU 2016/679), trer i kraft.

Virke inkasso har i dialog med blant annet Kredittbyråenes forening utformet et høringsinnspill som tar for seg de viktigste forholdende som inkassobransjen er opptatt av i relasjon til den nye loven. De viktigste forholdende Virke inkasso tar opp i høringssvaret er:

  • Viktig og riktig med en egen lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet

Virke inkasso deler departementets oppfatning av at det er hensiktsmessig å fastsette en egen lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Først og fremst fordi en egen lov gjør det enkelt og oversiktlig å vite hvilke krav og plikter som følger til et foretak innen denne bransjen.

  • Inkassobransjen må sikres fortsatt gis anledning til å benytte kredittopplysninger fra kredittopplysningsforetak i innfordringsprosessen

Vi ber departementet sørge for at man gjennom endelig forslag til ny lov legger tydelig til rette for at inkassobransjen fortsatt sikres muligheten til å anvende opplysninger fra kredittopplysningsforetak i forbindelse med innfordringsprosessen.

  • Tidspunkt for registrering og bruk av inkassoopplysninger må endres

Gjennom forslag til paragraf 10 er det foreslått videreføring av de gjeldende konsesjonsvilkår for registrering av og bruk av inkassoopplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Dette betyr at krav mot enkeltpersoner ikke kan brukes i kredittopplysningsvirksomhet før en måned etter at inkassator har sendt stevning eller begjæring om rettslige skritt i saken. Virke inkasso mener at en slik videreføring ikke er tilstrekkelig til å oppnå lovforslagets uttalte formål; å legge til rette for gode kredittvurderinger i et velfungerende kredittmarked, herunder å motvirke uforsvarlig gjeldsbyrde for den enkelte.

Hele høringssvaret kan leses her