Virke Inkasso positiv til teknologinøytralitet i høringssvar

Publisert:

​Virke Inkasso sitt fremste oppdrag er politisk påvirkningsarbeid for å sikre best mulig rammevilkår for våre medlemmers virksomhet på inkassoområdet. I forrige uke sendte Virke Inkasso inn høringssvar til Justisdepartementet for å fremme bransjens syn på foreslåtte endringer på tvangs- og inkassolovens område.

Virke Inkasso har i

høringssvaret

til

Justisdepartementets høringsnotat - Endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet)

stilt seg positiv til

Justisdepartementets foreliggende endringsforslag om å tilrettelegge for teknologinøytralitet på tvangs- og inkassolovens område. De foreslåtte lovendringene fjerner skranker i lovgivningen som har utelukket elektronisk kommunikasjon.

Det er likevel flere hensyn i loven som må være oppfylt for å kunne åpne for elektronisk varsel i stedet for skriftlig varsel på papir. Virke Inkasso har i sitt høringssvar kommentert Justisdepartementets forslag til endringer i lovverket nærmere. Av hensyn til annen regulering er det uklart hvilken umiddelbar effekt de foreslåtte lovendringer vil kunne få på inkassoområdet.

Virke Inkasso etablerte i desember 2015 et lovutvalg som har vurdert Justisdepartementets høringsnotat om foreslåtte endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet).

Lovutvalget i Virke Inkasso består av juridisk direktør Børre Bratsberg i Kredinor, advokat og juridisk direktør Hanne Riksheim i Lindorff, advokat Pål S. Espås i Visma Collectors AS, advokat og leder juridisk avdeling Bjørn Ove Myhrsveen i Conecto AS og leder Nina Skalleberg i Virke Inkasso.

Virke Inkasso lovutvalg jobber fortløpende med aktuelle juridiske saker for medlemmene. Neste møte er berammet i februar og skal behandle hvitvaskingsregelverket.