Virkes innspill til plattform for ny regjering - ideell sektor

Publisert:

De fire partiene har varslet positive satsinger i helse- og velferdsektoren. Virke tar opp mulighetene knyttet å styrke samarbeidet med de ideelle i et brev til de fire partilederne som forhandler om politisk plattform for ny regjering.

Reduksjon i helsekøer, et bedre barnevern, bedre eldreomsorg, økt satsing på IKT, - helse- og velferdsteknologi, mer forskning og økt kvalitet i tjenestene vil stå sentralt de neste fire årene. Ambisjonene forutsetter utnyttelse av ledig kapasitet, økt samarbeid med ideelle og private aktører, ny organisering og økte investeringer, d.v.s. innovasjon i tjenester og innovasjon i teknologi. Det er smartere helsepolitikk, det er smartere velferdspolitikk, det er smartere IKT-politikk og utnytte ideelle aktørers og private rehabiliteringssentres kompetanse, fleksibilitet og kvalitet i tiden fremover. Virke tar bl.a. opp følgende punkter i innspillet til regjeringsforhandlingene:

  • Likeverdighet i rammevilkår og konkurransevilkår mellom offentlige, ideelle og private er en forutsetning for mangfold, valgfrihet og utnyttelse av ledig kapasitet. Likeverdige rammevilkår bør være et hovedmål.
  • Ideelle aktører i somatikk, psykiatri og TSB driver effektivt, helhetlig tjenesteproduksjon, med høy kvalitet og fleksibilitet og har ledig kapasitet. Disse virksomhetenes kapasitet, kompetanse og fleksibilitet bør utnyttes for å redusere helsekøene.
  • Samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor må videreutvikles og konkretiseres i langsiktige og forutsigbare rammevilkår. Den ideelle modellen må få rammevilkår og frihet til å kunne innovere og styrke seg ved siden av offentlig og kommersiell virksomhet. Organisatoriske endringer må ta høyde for dette mangfoldet.
  • Økt tilgang på arbeidskraft i helse- og velferdsektoren. Det er mangel på arbeidskraft i helse- og velferd.  Det bør satses på mer og raskere utdanning av arbeidskraft, sykepleiere, helsefagarbeidere, pedagoger til barnehager og barnevernpedagoger.
  • Økt satsing på helse- og velferdsteknologi vil bidra til bedre og mer effektive helsetjenester. Det bør satses på generiske teknologiløsninger, samarbeid med IKT-næringen og koordinerte offentlige innkjøp i hele helse- og omsorgstjenesten.
  • Økt satsing på rehabilitering og forebygging er viktig bidrag til en sunn og frisk befolkning og et viktig bidrag til arbeidslinjene. Dette forutsetter bruk av de private rehabiliteringssentrenes kompetanse og kvalitet.
  • Ideelle aktører i barnevernet driver effektivt, helhetlig tjenesteproduksjon, med høy kvalitet og fleksibilitet og har ledig kapasitet.  Denne kapasiteten bør utnyttes for å nå frem til flere brukere så tidlig som mulig.
  • Mulighetsrommet i EØS-avtalen må utnyttes bedre for å skape større fleksibilitet.


Les Virkes brev til de fire partiene som forhandler om politisk plattform for regjeringen Solberg.