Intervju styreleder

​ Kjell Birger Teigen, du er stasjonsdriver i Circle K i Seljord og samtidig styreleder i Virke KBS. Hva er grunnen til ditt engasjement for bransjen som helhet?

​Jeg har vært en del av denne bransjen siden tidlig på 70-tallet og har fått lov til å være med på en fantastisk spennende utvikling gjennom årene. Behovet for å ha en sterk bransjeforening som ivaretar våre næringsinteresser er blitt stadig viktigere. Det er spesielt tre områder som vil kunne påvirke næringen i tiden som ligger foran oss; nemlig fokuset på miljøspørsmål,  hvordan fremtidig energimiks vil være og at vi som næring har likeverdige handelsvilkår. Det er ikke slik at alle mener det er opplagt at dagens bensinstasjoner er framtidens energistasjoner, og dermed har livets rett. Derfor mener jeg det er veldig viktig at vi som bransje er proaktive og forsøker å involvere oss i saker som kan ha betydning for vår framtidige konkurranseposisjon.

Du nevner miljøspørsmål – kan du utdype hva du mener?

Som de fleste andre vil også vår bransje måtte ta stilling til hvilket miljømessig fotavtrykk vi etterlater som følge av driften. Et eksempel er avfallet fra vaskehallene. Det er tydelige politiske signal på at det vil komme innskjerpelser i kravene for utslipp i avløpsnettet. I tillegg er tilgangen på rent vann en stadig større knapphetsfaktor i de største byregionene. Det betyr at vann vil koste mer i framtiden. Ser vi til Danmark og Sverige har de langt strengere krav til utslipp, derfor tror jeg det er viktig at vi utvikler løsninger som sørger for at vår næring klarer å skille seg fra den mer useriøse delen av vaskebransjen – og samtidig innfri forventingene til stadig flere miljøbevisste kunder.

Hva tenker du om det som skal på tanken da? Kjører vi alle rundt med batteribiler i framtiden?

Det har jeg lite tro på. Samtidig må vi ta innover oss at konvensjonelt drivstoff vil møte konkurranse fra andre energikilder framover. Det vil kunne redusere trafikken til butikken om vi ikke er våken for utviklingen. Det blir helt sikkert en miks av både fornybart og fossilt drivstoff – og det er alt for tidlig å trekke endelige konklusjoner om hvordan utviklingen vil bli. Jeg har sans for tanken om å gå fra være bensinstasjon til energistasjon. Det er en mye mer presis betegnelse av hva vi faktisk allerede er, og det er mer framtidsrettet.

Og øl – det er viktig for deg?

Det er naturlig at vi deltar i en debatt knyttet til dette spørsmålet gjennom vår bransjeforening. Vårt utgangspunkt er at KBS-sektoren kan bidra til å skape mer konkurranse i dagligvaremarkedet. Vi er representert over hele landet, har etablert distribusjon og flinke kjøpmenn som driver stasjonene og kioskene. Nå er vi i en fase hvor vi i foreningen jobber med egne utredninger knyttet til dette spørsmålet. Når disse foreligger skal vi bidra med våre konkrete innspill til hvordan vi kan bidra til å nå regjeringens mål om mer konkurranse i dagligvaremarkedet.

Helt til slutt; det er jo blitt slik nå at både kjedene og forhandlerne er medlemmer i samme forening. Gamle BBF var jo det en eksklusiv forening der bare forhandlere kunne være medlemmer. Har du forståelse for de som mener at det kan være problematisk?


Jeg tror det smarteste vi gjorde som forening var å åpne opp for at både kiosker, verksteder og andre relaterte servicebedrifter kunne bli medlem i foreningen. I dag er vi nesten 1700 medlemsbedrifter og det gir oss en langt sterkere posisjon i forhold til å drive fram våre næringsinteresser. At kjedene sitter sammen med oss forhandlere bidrar til å styrke fokuset på utvikling til felles beste. Av 1200 betjente bensinstasjoner, er nå nesten 900 medlemmer i foreningen. Jeg er veldig stolt over den jobben styret og administrasjonen i foreningen har gjort. Vi ønsker å få med alle for å sikre at bransjen blir en viktig høringsinstans i spørsmål som angår oss.