Standardisering

Standard for elektronisk samhandling

Det er utviklet en standard for elektronisk samhandling mellom industri og handel (ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura). Prosjektet er nå gått inn i en driftsfase der Norsk Byggtjeneste er sekretariat for Standardiseringsutvalget som forvalter standardene. Byggevarehandelen ønsker å være en krevende kunde og har etablert et samarbeidsutvalg for Handelen for å ivareta dette.

 

Les mer

Handelens digitale arbeidsgruppe

På oppdrag fra Virke Byggevarestyre, har dette prosjektet levert nødvendig underlag og beslutninger for etablering av felles nordisk standard for digital samhandling med det utførende leddet innenfor byggenæringen. Det er besluttet å utvikle og etablere standarden NeB Supply 1.0 som vil ivareta dette. Handelens Digitale Arbeidsgruppe, BEAst i Sverige og aktørene i byggenæringen har alle vært sterkt involvert i arbeidet.

 

Les mer

Norsk Byggtjeneste

Norsk Byggtjeneste AS eies av handel og industri representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet. Byggtjeneste legger til rette for samhandling i nettverk i byggenæringen både gjennom sine produkter og eierskap. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen.

 

Les mer

Standardiseringsutvalget

Standardiseringsutvalget består av tre representanter fra industri og tre representanter fra handelen. I tillegg deltar representanter fra Virke Byggevarehandel og Byggevareindustriens Forening. Utvalget administreres av Norsk Byggtjeneste.

Handelens representanter i Standardiseringsutvalget (SU) er:

• Odd Treffen, Leder Business Support, Optimera

• Brede Bryn Schreier, Business Consultant, Byggmakker Handel

• Cato Frøsaker, IT, Løvenskiold Handel

Utvalget driftes av Virke Byggevarehandel under navnet "Handelens digitale arbeidsgruppe".. Det er ønskelig å utvikle rammeverket videre mot handelens kunder for å minimere kostnader ved å unngå å forholde seg til ulike kundestandarder og kundeportaler.

Bygge(vare)bransjen har en rekke kontraktstandarder som er forankret i Standard Norge. Virke Byggevarehandel har tilgang til jurister som er dyktige innenfor entrepriserett og som kjenner de utfordringene handelen står overfor.

 

Les mer