Forvaltning av bransjestandardene

Det er etablert en ordning for forvaltning av EDI-meldingene med Sverige v/BEAst og Norge v/Virke Byggevarehandel i førerstolen. Flytskjema under viser beslutnings-
prosessen når behov for endringer oppstår.
Det er viktig at brukere av EDI-standardene retter eventuelle behov for tillegg eller korreksjoner til en av disse organisasjonene for videre behandling ihht prosesskartet.