Sammenstillinger for kriterier for medlemsskap i Virke Gravferd

Foreliggende er en oversikt over hvilke krav det stilles til ordinært medlemskap i Virke Gravferd. Oppstillingen er en videreføring av tidligere krav.

1. Medlemsbyrå

Kravene til et medlemsbyrå deles opp i tre hovedgrupper:

  • 1. Daglig- eller faglig leders kvalifikasjoner
  • 2. Administrative- og faglige rutiner
  • 3. Krav til lokaler
    • 3.1 Krav til fysisk innredning og utstyr i byråets lokaler
    • 3.2 Krav til hjemmekontor

De to første hovedkravene gjelder alle medlemsbyråer enten de har egne/leide lokaler eller drives ut fra et hjemmekontor.

Daglig- eller faglig leders kvalifikasjoner

Daglig- eller faglig leder skal ha gjennomgått og bestått Virke Gravferds Brevkurs og Virke Gravferds Fagkurs: Trinn I.

2. Administrative- og faglige rutiner


Byrået skal ledes etter EFFS' og etter Virke Gravferds til en hver tid gjeldende vedtekter, etiske
regler og standarder. Videre innenfor gjeldende offentlige lover og forskrifter.

Verdighet skal utøves i respekt til avdøde og til de pårørende. Alle deler av arbeidet skal vurderes i lys av: Etikk, estetikk og etikette.

Det skal foreligge rutine for både de administrative- og konkrete oppdragsmessige rutiner forbundet med et begravelsesoppdrag. Kontrollskjemaet skal kunne vise punkt for punkt hva som er avtalt/gjennomført til en hver tid. Dette blant annet for at personen som håndterer oppdraget til en hver tid kan erstattes av en annen uten at det oppstår problemer/avvik i forhold til avtalt oppdrag.

Byrået må direkte eller indirekte kunne betjene kunder telefonisk hele døgnet i alle av årets
dager.

3. Krav til lokaler

3.1 Krav til fysisk innredning og utstyr i byråets lokaler

Lokalet/kontorene skal ha utvendig skilt - lett synlig for besøkende - med opplysningen «Begravelsesbyrå» og byråets navn samt Virke Gravferds logo. (Skiltets størrelse, utforming og plassering tilpasses lokale myndigheters eventuelle regler og forskrifter hvis slike foreligger.) Lokaler der publikum/pårørende har adgang, skal være pene, ryddig og representative for virksomhetens art.

For konferanse med pårørende må det finnes egnet rom med tilstrekkelig avskjerming som begrenser innsyn og hindrer andre/uvedkommende fra å kunne overhøre en løpende samtale.

 

3.2 Krav til hjemmekontor

Ut fra lokale forhold tillates det at virksomheten drives fra egnet hjemmekontor. Også her gjelder kravene om beskiltning (kfr pkt 3.1).
Kontoret og inngangsparti der publikum/pårørende har adgang, skal være pene, ryddig og representative for virksomhetens art.

For konferanse med pårørende må kontoret/egnet rom ha avskjerming som begrenser innsyn og hindrer andre/uvedkommende fra å kunne overhøre en løpende samtale.

  1. Filialer: For filialer gjelder tilnærmet samme krav som til et medlemsbyrå. En filial må ha egne kontorer eller drives ut fra et hjemmekontor. I begge tilfeller gjelder kravet om at kunder må direkte eller indirekte kunne betjenes telefonisk hele døgnet i alle av årets dager. Ved annonsering må angis hvorfra filialen rent administrativt blir betjent.
  2. Filialer/avdelingskontorer med eget medlemskap og stemmerett. Samme krav gjelder som for ordinært medlemskap (kfr. pkt A).
  3. Lokal representant på stedet For et byrå som ikke er representert med filial/avdeling i et lokalområde, gis det anledning til å samarbeide med en lokal representant på stedet. Når et byrå har en slik lokal representant på stedet, skal det imidlertid ikke gis inntrykk av at byrået som sådan er lokalisert der. I annonser oppgis derfor byråets navn, ordinære adresse og kontortelefon primært og deretter nummeret til den lokale representants telefon som en tilleggsopplysning.