• : Statsbudsjettet – forslag til nye satser for gravferdsstønad og egenandel ved båretransport

  Budsjettforslag 2021: Det foreslås at satsen for den behovsprøvde gravferdsstønaden økes fra maksimalt 24 734 kroner til maksimalt 25 377 kroner fra 1. januar 2021.

  Fra budsjettforslaget: Stønad ved gravferd.

  Formålet med stønad ved gravferd etter folketrygdloven kapittel 7 er å kompensere for utgifter til gravferd. Når et medlem i folketrygden dør kan det gis gravferdsstønad og stønad til båretransport. Det ytes også stønad til et medlems ektefelle og barn under 18 år, som ikke selv er medlemmer i folketrygden, dersom disse oppholder seg i Norge og ble forsørget av medlemmet.

  Gravferdsstønaden fastsettes av Stortinget og utgjør fra 1. januar 2020 maksimalt 24 734 kroner. Stønaden er, med unntak for barn under 18 år, behovsprøvd. Stønad til båretransport ytes for å dekke nødvendige utgifter til transport av båre dersom båren med den avdøde må transporteres lengre enn 20 km fra dødssted til nærmeste naturlige gravplass ved bosted. Det gjøres fradrag for en egenandel på 10 prosent av gravferdsstønaden. (i 1 000 kr)

  Rapport

  Utgiftene til stønad ved gravferd i 2019 var på 225,7 millioner kroner. Av dette ble det utbetalt 152,0 millioner kroner til båretransport, 65,4 millioner kroner til behovsprøvd gravferdsstønad og 8,3 millioner kroner til gravferdsstønad ved dødfødt barn.

  Behovsprøvd gravferdsstønad 2017–2019

  I 2019 mottok 3 441 personer behovsprøvd gravferdsstønad, mot 3 379 i 2018. Andelen dødsfall hvor det ble gitt behovsprøvd gravferdsstønad var 8,5 prosent. I tillegg ble det i 2019 utbetalt stønad til båretransport for 17 465 personer, og i 563 saker med gravferdsstønad for dødfødte barn.

  Budsjettforslag 2021

  Det foreslås at satsen for den behovsprøvde gravferdsstønaden økes fra maksimalt 24 734 kroner til maksimalt 25 377 kroner fra 1. januar 2021. I anslagene er gjennomsnittlig antall mottakere av gravferdsstønad anslått til om lag 4 000, og gjennomsnittlig beløp pr. mottaker på om lag 19 500 kroner. For stønad til båretransport anslås det at antall mottakere vil bli om lag 16 800, med et gjennomsnittlig beløp pr. mottaker på om lag 9 200 kroner. For 2021 foreslås en bevilgning på 235 mill. kroner.

 • : Informasjon knyttet til koronaviruset

  På disse lenkene vil dere hele tiden finne oppdatert informasjon om det som angår vår bransje. I tillegg er det viktig å følge med på din kommunes hjemmeside. De kan ka lokale bestemmelser som er strengere enn det som er råd fra Folkehelseinstituttet.

 • : Korreksjon på melding om å melde inn behov for smittevernutstyr

  Fra Helsedirektoratet kom i dag følgende melding: Vi ser at det har skjedd en liten misforståelse knyttet til Altinn-løsningen for kommuners behov for smittevernutstyr. Altinn-portalen skal kun brukes av kommuner. Kommunene må sørge for å rapportere inn et fullstendig behov for smittevernutstyr i sin kommune. Det betyr at begravelsesbyråer som har behov for smittevernutstyr må melde dette til kommunen.

 • : Veileder for tilsatte ved gravplasser og krematorier om smittevern og beredskap

  KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon) har laget en veileder for tilsatte ved gravplasser og krematorier om smittevern og beredskap. Som dere vil se har smittevernet flere steder et grensesnitt opp mot byråene. Vi har hatt faglig støtte fra Lars Holm Tjessem i Helsedirektoratet om de faglige vurderingene.