Retningslinjer for bruk av begravelsesbil

Målsetting:

Det er vesentlig at alle medlemmer av Virke Gravferd søker å ta vare på begravelsesbilen med den respekt og verdighet samfunnet forventer av denne type bil og transport.

Denne bilen omtales i det offentlige regelverk som «begravelseskjøretøy». Byrået som får refundert importavgifter aksepterer med dette de forskrifter og krav det offentlige stiller. Disse
finnes i sin helhet til enhver tid oppdatert på: www.toll.no

§ 4-2. Begravelseskjøretøy

Begravelseskjøretøy er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav g. Det er et vilkår for fritak at vedkommende motorvogn blir godkjent og registrert som begravelseskjøretøy ved første gangs registrering. Motorvognen må registreres på firma som driver begravelsesvirksomhet. 

Med begravelseskjøretøy menes motorvogn som er spesielt innrettet for transport av døde personer i kiste. For at motorvognen skal gis avgiftsmessig status som begravelseskjøretøy må følgende vilkår være oppfylt:

 1. Motorvognen skal ha en skillevegg mellom førerhus og bårerom.
 2. Bårerommets lengde må kunne romme en kiste på 225 cm inkl. håndtak når den står midtstilt i bårerommet.
 3. Bårerommet skal ha en glidebane egnet til å føre en kiste inn og ut med.
 4. Motorvognen skal ha fast montert lysanordning på taket hvor tros- eller livssynssymbol til enhver tid er godt synlig fra alle bilens sider. Selve symbolet kan være utskiftbart. Symbolbruk kan unnlates ved gravferd.

Engangsavgift for motorvogner

7.7 Begravelseskjøretøy (BEG)

Se Stortingets avgiftsvedtak § 5 bokstav g. Forskrift om engangsavgift § 4 – 2 og § 4 – 4. Forutsetningen for fritak er at det dokumenteres at motorvognen registreres på et begravelsesbyrå som er i virksomhet. Det skal foreligge attestasjon fra kirkeverge, eventuelt prest eller lensmann om at firmaet driver eller skal drive begravelsesvirksomhet. Fritaket
bygges på en forutsetning om at kjøretøyene brukes aktivt i begravelsesbyrået/virksomheten.

Begravelsesbyrået må derfor kunne begrunne at det har behov for kjøretøyet ut fra virksomhetens omfang og eventuelt særlige forhold. Begravelsesbyrået skal i tillegg avgi skriftlig erklæring om at vedkommende er kjent med vilkårene.

Det forutsettes at motorvognen etter alminnelige normer er egnet til begravelseskjøring, og for øvrig fyller vilkårene til begravelsesbil i forskrift om engangsavgift. Opphør av motorvognen som begravelseskjøretøy skal skje etter de hovedprinsippene som
kommer fram under pkt. 7.11.

Tollvesenet skal gi påskrift og kode (BEG) på Vegdirektoratets blankett NA-0221:
Begravelseskjøretøy kr............. pr. måned (rubrikk Tollvesenets attestasjon/merknad i del II) Begravelseskjøretøy registreres i kode 312 - varebil (begravelseskjøretøy). Ved bedømmelsen av om kjøretøyet tilfredsstiller krav til varebil klasse 2, skal kjøretøyet vurderes ut fra kjøretøyets beskaffenhet før ombygging til begravelseskjøretøy er påbegynt. 

Ved opphør i bruken som begravelseskjøretøy, skal kjøretøy som tilfredsstiller kravene til definisjonen av varebil kl. 2 omregistreres til denne avgiftsgruppen, og de kjøretøyene som ikke tilfredsstiller kravene til varebil kl. 2, til varebil kl. 1 (personbil) ved registrering. Det månedlige beløpet beregnes med grunnlag i den avgiftsgruppen motorvognen vil bli registrert i etter opphør som begravelseskjøretøy.

Blankett NA-0221 påføres hvilken avgiftsgruppe motorvognen tilfredsstiller etter opphør som begravelseskjøretøy. Når det gjelder antall biler pr begravelsesbyrå, skal behovet kunne dokumenteres ut fra omfanget av virksomheten og forholdene ellers.

 

Virke Gravferds krav til medlemmene:

Et Virke Gravferdsbyrå skal ha tilgang til begravelsesbil. 

Et Virke Gravferdsbyrå plikter å kjenne, følge og rette seg etter de til en hver tid gjeldene offentlige forskrifter og krav samt ivareta hensynet til lokale tradisjoner og forventninger.

Begravelsesbilen brukes til følgende:

 1. Transportere tomkiste til dødssted.
 2. Transportere avdøde tildekket på båre.
 3. Transportere kiste med avdøde i.
 4. Transport til eller fra oppdrag knyttet til punkt 1, 2, og 3.

Begravelsesbilen skal ikke brukes til:

 1. Vanlig tjenestekjøring i byrået.
 2. Privat kjøring.
 3. Kjøring til og fra møter i regi av lokallag eller tilsvarende.

Det er viktig at sjåfør og byråets øvrige gravferdskonsulenter i kledning og oppførsel fremstår på
en måte som ivaretar bransjens renommé.