Lov om god handelsskikk og hvordan den påvirker servicehandelen

Regjeringen la fredag frem forslag til lov om god handelsskikk. Kiosker og bensinstasjoner blir omfattet av de nye reglene. Hva betyr loven for deg?

Viktig informasjon

Lov om god handelsskikk vedtas om kort tid av Stortinget. Loven har ikke trådt i kraft. Vi vil orientere om når loven trer i kraft så snart dette er kjent, og da dele en sjekkliste til bruk for egen virksomhet. 

Kort om den nye loven

Formålet med den nye loven er å legge til rette for effektive forhandlinger og kontakter mellom dagligvareleverandører- og kjeder for å bidra til mer samfunnsøkonomisk effektive løsninger. I realiteten er loven et forsøk på å redusere sterk kjøpermakt (store dagligvareaktører) i de tilfeller det foreligger svak selgermakt (små leverandører). For å unngå utilsiktede tilpasningseffekter, har man besluttet at også kiosker, bensinstasjoner og alle andre som selger dagligvarer av et visst omfang bør omfattes av loven. Dette er den direkte bakgrunnen for at servicehandelen også blir omfattet av loven.

Det er kun i forbindelse med innkjøp av dagligvarer og husholdningsvarer den nye loven vil komme til anvendelse. Med dagligvarer menes ordinære dagligvarer som brød, smør, melk, drikkevarer osv. Også varer som er ment til videre bearbeiding, som pølser, boller og baguetter og annet som tilberedes på stedet og omsettes, regnes for å være dagligvarer. Med husholdningsvarer menes vaske- og rengjøringsmidler, hygieneartikler osv. Bøker, elektronikk, bilpleieprodukter og lignende regnes ikke for å være dagligvarer og husholdningsvarer, og omfattes dermed ikke av loven.

Virke Servicehandel mener

Virke Servicehandel har gjennom omfattende påvirkningsarbeid i forbindelse med den nye loven oppnådd gjennomslag for et viktig forenklingstiltak som kommer alle kiosker og bensinstasjoner til gode. Stortinget har bestemt at det for små foretak kan benyttes korte og enkle standardavtaler for å oppfylle lovens krav til skriftlighet i alle avtaleforhold. Standardavtalene skal gjøres lett tilgjengelig av Handelstilsynet og innebærer i praksis en betydelig forenkling sammenlignet med hva regjeringen opprinnelig foreslo i sitt lovforslag.  Vi er nokså sikre på at Stortinget aldri hadde innført forenklinger i loven dersom ikke Virke Servicehandel hadde påpekt hvor kronglete regjeringens opprinnelige forslag var for aktører i kiosk- og bensinstasjonsnæringen.

Vårt opprinnelige utgangspunkt var at loven ikke burde omfatte kiosker og bensinstasjoner. Dette var det imidlertid ingen partier som støttet. Vi måtte derfor i stedet konsentrere oss om å se på forenklinger og forbedringer av loven.

Hva må du passe på?

For varene som omfattes av loven (dagligvarer og husholdningsvarer), gjelder i korte trekk følgende krav i forbindelse med forhandlings- og avtalefasen knyttet til innkjøp:

Krav

Forklaring

All dialog og samhandling med leverandør skal være basert på god handelsskikk. Du opptrer i tråd med god handelsskikk når du er redelig, utviser lojalitet og bidrar til forutberegnelighet. Det kan være vanskelig å vurdere hva som ligger i disse begrepene. Vi anbefaler deg å opptre på samme måte som før overfor leverandører, med mindre du åpenbart har en samhandling noen mener er å betrakte som uredelig, illojal eller lite forutsigbar.
Ved forhandlinger og gjennomføring av avtaler må du legge frem opplysninger som du kjenner til, og som du tror er av betydning for leverandør. Dette gjelder ikke informasjon som du har saklig grunn til å holde hemmelig. Pass også på at du ikke oppgir informasjon som kan være konkurransehemmende, eller på annen måte i strid med Konkurranselovens bestemmelser. Det kan være vanskelig å vite hvilken informasjon du har plikt til å legge frem. Departementet skriver at informasjon som typisk bør deles er forhold som har betydning for vurdering av risiko eller nærmere innhold i ytelsen. Elementer som det skal opplyses om, kan for eksempel være informasjon om beregningsgrunnlaget for rabatter og andre forhold av betydning for risikoforholdet partene imellom. Vår anbefaling er at du kontakter Virkes rådgivningstjeneste dersom du er usikker på hvordan dette kravet skal etterleves.

Dersom du eller leverandøren i god tro har foretatt investeringer eller andre tiltak i forståelse med den andre part, må man ikke opptre på en måte som er i strid med de berettigede forventningene som har oppstått.

Kort forklart: Ikke vær illojal mot avtaler der leverandøren har lagt godt til rette for deg gjennom investeringer i egne produkter, emballeringsløsninger eller annet. Merk: Hvis en leverandør (eller du) har tatt risiko i håp om at en avtale skal komme i stand, er ikke dette et forhold som rammes av bestemmelsen. Det er kun dersom du har skapt tydelige forventninger, bestemmelsen kommer til anvendelse.

Hvis en part bevisst har tatt en risiko i håp om at en avtale skal komme i stand, er ikke dette et forhold som omfattes av bestemmelsen.

Sørg for at alle avtaler med leverandører inngås skriftlig og beskriver tydelig hvilke ytelser som skal leveres. Beskriv ytelsene knyttet til begge parter. Ingen av partene kan ensidig endre avtalen.

I avtalen skal det stå beskrevet hvem som har ansvar for svinn og kundereklamasjoner.

 

I avtalen skal det også opplyses om frist for varsling av delisting av produkter og for oppsigelse av avtaleforholdet. Delisting skal finne sted selv om avtalen ellers fastsetter tidsrom for når delisting kan finne sted. Delisting krever sakling grunn. Dersom leverandøren ber om det, skal delisting begrunnes skriftlig. 
Bestemmelsene om delisting gjelder kun dersom produkter er listet. Dette er vanligvis kun tilfelle for dagligvarebransjen, ikke servicehandelen.

Merk: Virke Servicehandel har fått gjennomslag for forenklinger når det gjelder kravene som gjelder for avtalene i den nye loven. Stortinget har uttalt at det nye Handelstilsynet skal tilgjengeliggjøre korte og enkle standardavtaler i utskriftsform til bruk for små foretak som kjøper varer fra små leverandører. Virke vil følge opp dette med det nye Handelstilsynet og dele mal for standardavtaler så snart disse er utarbeidet og frigitt av tilsynet.
Den nye loven inkluderer også en bestemmelse som medfører forbud mot å benytte ord og handlinger som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, for eksempel trusler om utilbørlige represalier eller spredning av usann informasjon. Kort forklart: Ikke kom med hevntrusler eller drapstrusler til leverandører, selv om du ønsker dem dit pepperen gror..

Kontakt

Alle medlemmer kan benytte Virkes rådgivningstjeneste på telefon 22 54 17 00 for å avklare spørsmål og problemstillinger relatert til lov om god handelsskikk. Tilbud om bistand er inkludert i din kontingent til Virke Servicehandel.