Ny handlingsplan fra regjeringen: Infrastruktur for alternative drivstoffer i transport

Regjeringen har denne uken lagt frem en ny handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoffer i transport. Planen er viktig for en samlet bensinstasjonsnæring ettersom den beskriver hvordan man ønsker å legge bedre til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet.

Etter innspill fra Virke KBS hadde regjeringen lagt lanseringen av planen til Shell Mortensrud utenfor Oslo. Stasjonen tilbyr flytende drivstoff i kombinasjon med et omfattende ladetilbud.

Samferdselsminister Jon Georg Dale og klima- og miljøminister Ola Elvestuen la frem en detaljert handlingsplan som oppsummerer status når det gjelder infrastrukturtilgang på områdene for elektrisitet, hydrogen, gass og flytende biodrivstoff. Planen inneholder i tillegg et eget kapittel der man synliggjør hvordan regjeringen ønsker å legge til rette for fremtidig etablering av infrastruktur for alternative drivstoff. Spesielt utbyggingen av ladetilbud for elbilistene har fått stor oppmerksomhet i handlingsplanen. Regjeringens satsning på alternativt drivstoff er en viktig del av målsettingen om halvere klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030, sammenlignet med 2005. 

Markedsdrevet utvikling

Regjeringen oppstiller i planen en viktig forutsetning om at innsatsen for utbygging av ladestasjoner og annen infrastruktur for alternativt drivstoff skal være markedsdrevet, og på et tidligst mulig stadium skje uten offentlig støtte. Samtidig erkjennes det at offentlige virkemidler i form av blant annet investeringsstøtte fra Enova må til dersom man skal lykkes med å nå de ambisiøse målsettingene man har satt seg på området for reduserte utslipp fra veitransport.
Gjennom planen understreker regjeringen tydelig at det offentlige ikke må bidra til løsninger som undergraver markedsdynamikken, eksempelvis gjennom å yte støtte som er konkurransevridende.

13 konkrete tiltak

Virke KBS har bidratt med konkrete innspill til myndighetene underveis i forbindelse med utarbeidelsen av handlingsplanen.

Tidligere i år ble det sendt et eget brev til Samferdselsdepartementet med tydelige anbefalinger om hvordan man skal lykkes med å legge til rette for lønnsomme ladetilbud i regi av KBS-bransjen. Fra Virkes side har man også hatt dialog med sentrale politikere underveis i prosessen for å komme med innspill til planen, og brukt media som virkemiddel i påvirkningsarbeidet. Flere steder i planen er Virkes innspill enten indirekte gjengitt eller tatt hensyn til på annen måte.

Regjeringens fremtidige innsats for å legge til rette for etablering av infrastruktur for alternative drivstoffer oppsummeres i 13 punkter.

Dette er de viktigste punktene for bensinstasjonsnæringen

  • Regjeringen vil legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i andel elektriske transportmidler.
  • Regjeringen vil at Enova skal være statens virkemiddel for å støtte utviklingen av infrastruktur for alternative drivstoff i den tidlige fasen hvor det er behov for offentlig støtte.
  • Regjeringen vil be NVE gå gjennom relevant regelverk for å sikre at hensyn til etablering av infrastruktur for alternative drivstoff er ivaretatt.
  • Regjeringen vil sørge for at arealpolitikken samordnes bedre med utbygging av infrastruktur.
  • Regjeringen vil følge med på infrastrukturutviklingen og rapportere årlig til Stortinget på utviklingen.